Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Kop Zuidas.

Aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid

Amsterdam, 8mei 2018

Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Betreft: Zienswijze op ontwerp – Bestemmingsplan Kop Zuidas.

Referentie: Plan ID nummer: NL.IMRO.0363.K1701BPGST-OW01

 

Geachte dames en heren,

De bewonersvereniging De Mirandabuurt geeft middels deze brief haar zienswijze op het Ontwerp – Bestemmingsplan Kop Zuidas.

Vooraf willen wij onze waardering aangeven voor het voorafgaande participatieproces zoals dat door Bureau Zuidas is ingericht. Wij constateren met tevredenheid dat een aantal van onze  punten, genoemd in eerdere discussies met vertegenwoordigers van Kop Zuidas, ter harte zijn genomen. Evenwel een aantal zorgen- en aandachtspunten blijven wij hebben. Wij menen dat het ontwerp – Bestemmingsplan op die punten aanpassing nodig heeft. Wij sommen ze hieronder op.

 • Het idee dat deze nieuwe buurt hoofdzakelijk woongebied moet worden, spreekt ons aan. De vraag naar woningen zal onverminderd groot blijven. Zowel sociaal bereikbare woningen als – juist- ook voor de middeninkomens. Wij blijven pleiten voor het vermijden van logge, massale bouwblokken. Wij willen duurzame architectuur. Het befaamde Plan Zuid van Berlage en de nabijheid van de Amsterdamse School moetde inspiratie zijn. Ruimte voor speelsheid, ornamenten, variatie en kunst zijn ingrediënten voor een nieuwe Amsterdamse wijk waar bewoners en de -beperkt aanwezige- bedrijvigheid zich thuis blijven voelen, ook op de langere termijn. Wij willen waar mogelijk zien te voorkomen dat de nieuwe wijk een doorgangswijk van bewoners wordt en zo geen ziel of identiteit ontwikkelt. De al gepleegde nieuwbouw in het gebied aan de Zuidelijke Wandelweg vinden wij qua architectuur om een voorbeeld aan te nemen. Om het, ook door u, gewenste groene karakter te realiseren denken wij  bijvoorbeeld veel meer aan de bouw zoals in het Funen gebied in Oost waar losse woonunits in groen zijn gesitueerd, deels omgeven door flatgebouwen. Bij een groen karakter horen, naast de water vertragende groenstroken, ook groene daken. Verstening moet worden voorkomen ook vanwege de klimaatveranderingen.
 • Beide hoge torens zijn gelegen aan het te creëren Wilgenpark. Nu kennen we het Wilgenlaantje, een groen en wandelstrook waar wij zeer grote waarde aan hechten. Wij hebben er eertijds voor gevochten om de bestuurlijke toezegging te krijgen dat het Wilgenlaantje terug zou komen. Het idee van een Wilgenpark, zoals wij het in het ontwerp – Bestemmingsplan getekend zien is voor ons onherkenbaar geworden. Een grote muur van harde bebouwing wordt de afscheiding van dit laantje. Wij zien in de tekeningen meer een plantsoen/grasvlakte en dat is niet wat het oorspronkelijke Wilgenlaantje is. Wij wensen een groene oase met veel bomen, begroeiing en gevarieerde beplantingen die zorgen voor een prettig, rustig wandel- en kuiergebied. Dus geen evenementen, speel of horeca plek. Daarvoor zijn zowel binnen (Het Hogelandplein) als annex net buiten het  gebied van de Kop Zuidas genoeg andere terreinen.

Ook lezen we dat voor het Wilgenpark “de bestaande bomen hiervoor moeten worden gekapt of verplant”. Daar zijn wij tegen, nog los van de bijzondere flora en fauna die het bestaande groen bevat. Wij wensen daar officieel onderzoek naar.

We zien verder een brug naar Zorgvliet over de Kleine Boerenwetering ingetekend. Wij zien daar de noodzaak niet van in. Een brug daar zou het hele karakter van de wijk tot een doorstroomgebied maken van bezoekers. Al snel wordt het een wandel- en fietsverkeer van jewelste die ook nog het karakter van de wijk en dit Wilgenparkje gaat aantasten. Bezoekers van Zorgvliet die van station Rai komen kunnen prima een prettige wandeling maken via het wandelpad langs de talud van de A10 of er met de fiets naar toe gaan via dezelfde route. Goede bewegwijzering is daarbij wel essentieel!

 • Ons is toegezegd dat er geluidsschermen langs de A10 in 2017 zouden staan. Wij vinden dat deze er zo snel mogelijk moeten komen en niet pas na voltooiing van alle bouw en het Zuidasdok. Dat is het paard achter de wagen spannen.
 • De kantorenafscheiding aan de kant van de A10, gebouw J en K, lijkt een groter bouwvolume te hebbendan eerst voorzien was. Het worden diepe/brede kantoorblokken. Eerder hoorden we dat hier kleinschalige kantoorunits zouden komen voor de kleinere adviesbureaus en dergelijke. Het is ook niet over de volle breedte van de rand van de A10 gepland. Er zijn in deze kantorenkolos inhammen ingetekend. Dit betekent ons inziens behoorlijke geluidslekken voor de achtergelegen woonpanden. Bijlage 16 Windhinderonderzoek Kop Zuidas bevestigt de duidelijk verhoogde windhinder. Het is al snel bij lopen en slenteren matig tot slecht. Wij menen dat aanpassingen nodig zijn om dit te voorkomen anders schiet de wijk zijn doel voorbij. In de plint is hier verder cultureel/maatschappelijk een toevoeging. Wij pleiten verder nadrukkelijk voor multi-fuctioneel gebruik van de inpandige parkeergarages in dit gebouw. Verderop gaan we in op de grote parkeerdruk die er in De Mirandabuurt is en door de verder beoogde bouw op de Kop Zuidas alleen maar zal toenemen als er niet veel beter parkeerbeleid in het bestemmingsplan wordt opgenomen.
 • Wij menen dat het ontwerp – Bestemmingsplangebied moet worden uitgebreid tot en met het gebied van de twee fiets en looptunneltjes onder de A10 en onder de Europaboulevard. Deze twee tunneltjes, de inrichting ervan en de weg ernaar toe vanuit het Plangebied zijn essentieel voor veilige en prettige routes naar het Station RAI en vice versa. Wij missen voorstellen op dit gebied in het ontwerp -Bestemmingsplan.
 • Wij maken ons immens grote zorgen over de hele verkeers- en parkeersituatie die de bouw van het grote aantal nieuwe woningen en de bouw van kantoren en voorzieningen allemaal teweeg gaat brengen niet alleen voor het Kop Zuidas gebied zelf maar vooral ook voor de bestaande De Miranda buurt, of zoals u het wel noemt de Veluwebuurt. De huidige parkeer- en verkeersdruk is nu al veel te hoog. Wij menen dat de voorstellen in het ontwerp – Bestemmingsplan niet afdoende zijn. Wij menen dat met de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en per fiets, parkeren op straat zwaar ontmoedigend en onaantrekkelijk gemaakt moet worden zonder consequenties naar de aanpalende De Miranda buurt. Het Kop Zuidasbeleid heeft steeds zeer nadelige effecten op de De Mirandabuurt en moet daarom steeds breder en in samenhang worden bekeken. Wij missen dit echt in het ontwerp Bestemmingsplan net als maatregelen die de De Mirandabuurt ontlasten.  Wij willen:
  • alleen inpandig parkeren voor bewoners, bezoekers en bedrijven en hun medewerkers;
  • vrachtwagen inrijverbod cq duidelijke tijden waarbinnen alleen leveranciers goederen kunnen afleveren;
  • 30 km borden resp. woonerf borden;
  • geen bewoners of bedrijven vergunningen voor parkeren op straat,
  • multi-fuctioneel gebruik van inpandige parkeergarages. Wij menen dat – om buiten en fout parkeren of qua parkeren uit te wijken naar De Mirandabuurt – te ontmoedigen, de mogelijkheid moet worden geboden tegen gereduceerd tarief van de parkeergarages gebruik te kunnen maken zoals bij het Gelderlandplein voor het eerste anderhalve uur (uit onderzoek in onze De Mirandabuurt blijkt dat veel parkeerders kort parkeerders zijn);
  • verkleining van het parkeervergunningen gebied om te voorkomen dat bewoners van buiten de De Mirandabuurt er met hun vergunning kunnen parkeren;
  • stringente en zichtbare handhaving;
  • communicatie naar navigatiesysteembedrijven om er zo voor te zorgen dat er niet verkeerd kan worden gereden voor Kop Zuidas en De Miranda/Veluwe buurt
  • duidelijkheid in profiel en belijning wat fietspaden zijn. Sowieso witte dorgaande strepen op het midden van de fietspaden;
  • duidelijke verkeersaanduidingen via borden en letters wat fietspaden zijn;
  • wij willen graag de uitvoeringsplannen van handhaving op het gebied van verkeer en parkeren ontvangen.

Aparte aandacht vraagt het fietsparkeren. In de eerste plaats dienen gebouwen natuurlijk zo te zijn ontworpen dat mensen als vanzelf hun fiets in de eigen fietsenberging gemakkelijk kunnen zetten. Hoe verkeerd dat kan gaan is wel te zien aan de Zuidelijk  wandelweg. Wij pleiten voor een plan op het fiets parkeren en de fietsnietjes. We bevelen aan ook eens in Rotterdam te kijken waar men de fietstrommels kent.

 • Het heeft ons verbaasd in het ontwerp – Bestemmingsplan ineens veel meer programma voor voorzieningen opgenomen te zien. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere concepten en het verbaast ons dat wij hierin niet zijn betrokken omdat het weer extra druk op de omliggende De Mirandabuurt qua verkeer en parkeren gaat betekenen. Aan deze verkeersoverlast bezorgende en parkeerdruk verhogende aspecten voor de buurt in brede zin wordt wederom onvoldoende aandacht besteed. Het is naïef te veronderstellen -net als bij de voorzieningen in gebouw Flow- dat bezoekers en leveranciers correct verkeer-parkeergedrag vertonen. Wij wijzen nogmaals op onze wensen in de tekstpassage over verkeer en parkeren.

Ons was bovendien toegezegd dat voorzieningen qua detailhandel en horeca geconcentreerd zouden worden aan het Hogelandplein en tot een max van 250 m2 , waarbij wij ervoor gepleit hebben er ook creatieve en kunstenaarsbedrijfjes als voorzieningen expliciet aan toe te voegen, ook vanwege de sociale controle en de toegevoegde waarde voor een plein van bv een galerie of creatief atelier. Nu zien wij detailhandel tot 750 m2 in de gebouwen J en L extra ingepland. Hoe moeten we dat zien in relatie tot de toezegging aan ons vanuit Bureau Zuidas van max. 250 m2? Of lezen we het niet goed en betekenen de laatste twee zinnen in de paragraaf Voorzieningen ‘Kortom de groei van het gebied zorgt ervoor dat detailhandel een wijkverzorgend karakter zal hebben…. Het maximaal toelaatbare metrahandel vestigingen?

 • Het middengebied wordt door drie wegen omzoomd. We pleiten ervoor de meest oostelijke weg, aan de kant van het Wilgenpark, zo verkeersluw als mogelijk is te maken. In ons overleg heeft u gezegd dat het om een woonerf gebied gaat. Wij lezen dat onvoldoende en menen dat dit wel in het bestemmingsplan helder moet worden verwoord. Wij zijn bevreesd dat het – ook door de ervaringen met de slecht afgestelde navigatiesystemen van auto’s – het gebied anders verkeerd gebruikt gaat worden. Er dient verder gezorgd te worden voor een straatprofiel dat weggebruikers dwingt stapvoets te rijden.
 • Wij vragen aandacht voor het aantal te verwachten kinderen. Het aantal is meestal (vele) malen groter dan verwacht. Dit betekent voldoende ruimte voor spel en buiten – en binnen voorzieningen voor de jeugd in de wijk. Wij wensen nog steeds een oplossing voor de scholieren van het ROC aan de Europaboulevard, een ROC gebouwd zonder schoolplein. Wij wachten nog steeds op de uitkomst van het overleg dat vanuit het stadsdeel en bureau Zuidas met de directie van het ROC over dit probleem zou worden gevoerd. Wij hebben onze twijfels of het Hogelandplein er voldoende een oplossing voor zal bieden.
 • Naast veel kinderen verwachten wij ook veel oudere bewoners, het aantal > 65-jarigen neemt in Amsterdam immers ook toe. In de plannen zou ruimte moeten zijn voor ontmoeting, in de vorm van bijvoorbeeld een sociëteit aan het Hogeland plein. In De Mirandabuurt zijn bewoners al actief in een Stadsdorp. Met hen zou over de invulling kunnen worden gesproken.
 • Wij vragen aandacht voor de afval- en vuilnisvoorzieningen. Wij krijgen graag inzage in de uitwerking van de plannen (hoe en waar), inclusief het beheer daarvoor.

Wij ontvangen graag op onze zienswijze en ingebrachte punten een onderbouwde en heldere reactie en zijn graag bereid tot verder overleg,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging De Mirandabuurt:

Hetti Willemse, wnd voorzitter

Marijn ten Holt, secretaris

Jessica Bartels, penningmeester

Anne-Francesca Bossaert, lid.