Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging “De Miranda-Buurt” 2022
13 september 2022, Weteringkerk, Veluwelaan 20


• Aanwezigheid bestuur: Hetti Willemse, Pieter Vroom, Jaap de Ruijter en Esther Koens
• Afwezig: Kees de Visser
• Aanwezigen van de leden: bekend bij het bestuur, maar namen worden i.v.m. de privacy niet in deze notulen opgenomen

 1. Opening/Mededelingen
  Hetti Willemse opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom en dankt de kerk voor het ter beschikking stellen van de zaal en wijst de aanwezigen op de activiteiten die Dynamo voor de buurt organiseert.
 2. Introductie Karlijn Heim, gebiedsmakelaar
  Karlijn is gebiedsmakelaar van het westen van de Rivierenbuurt, het Martin Luther Kingpark en de De Mirandabuurt. Met o.a. haar heeft het bestuur dikwijls vergaderingen over alles wat de buurt bezighoudt.
  Karlijn stelt zichzelf voor en legt de rol van gebiedsmakelaars uit. Zij richten zich als enige ambtenaren op een bepaalde buurt i.p.v. een bepaald thema en kijken integraal naar de buurt en signaleren daarbij kansen en opgaven voor die buurt, analyseren die en eventuele problemen die daarbij horen. Als er kansen of problemen zijn, moeten gebiedsmakelaars die binnen de gemeente agenderen, want makelaars hebben zelf geen middelen. Dit betekent dan ook dat er vaak een vertraging plaatsvindt tussen het probleem en de oplossing gezien de schakels die ertussen zitten. Verder zijn gebiedsmakelaars de oren en ogen van de buurt. Tot slot koppelt ze verschillende lopende projecten aan elkaar. De gemeente Amsterdam is erg groot waardoor afdelingen soms niet van elkaars werk op de hoogte zijn. Ze adviseert ambtenaren ook vaak om bewonersvereniging te betrekken bij bepaalde plannen. Er zijn een aantal gebiedsopgaven voor de buurt, waaronder:
  • De pleinen aanpak (inclusief opknappen President Kennedyplantsoen) om de sociale cohesie te vergroten;
  • Klimaatbestendig maken Rivierenbuurt: bij hevige regenval liggen hier grote plassen. Dat komt omdat de Rivierenbuurt als een soort “kom” ligt. Daarom wordt de riolering op verschillende plekken vervangen en de boomspiegels vergroot, wordt groen toegevoegd, wadi’s aangelegd en worden andere maatregelen genomen.
  Bewoners vragen om de onderkant van de voetbalkooi dicht te maken zodat er kan worden gehockeyd. Dit mag niet vanwege de regels, omdat de kooi daar niet voor is gemaakt.
  Verder wordt gevraagd wat voor informatie Karlijn graag van de bewoners ontvangt. Zij raadt aan om meldingen via 14020 te doen. De stad werkt informatiegestuurd. Als er veel meldingen vanuit een bepaalde buurt komen over bijvoorbeeld afval, dan komt er extra inzet, maar niet als dat via haar wordt doorgegeven, dus gebruik dat vooral. Als het echter een groter probleem is, bv vuilnis en verkeersveiligheid en een probleem met groen, dan kan zij het integraal oppakken. Of als er hangjongeren zouden zijn dan moet eerst een melding worden gemaakt, maar dan is het ook handig om dit door te geven aan Karlijn zodat zij het weet en het ook intern kan escaleren op de langere termijn. Hetti zegt dat op de website van de Bewonersvereniging de contactgegevens van de belangrijkste contactpersonen binnen de gemeente staan. Ze roept leden op om ook problemen aan de Bewonersvereniging door te geven, zodat het bestuur het in het periodieke overleg met de gemeente kan agenderen.
  Een bewoner vraagt naar bewonersinitiatieven. Tot EUR 500 ligt dat bij Dynamo en tot EUR 3000 kan het aangevraagd worden via de gemeente. Informatie staat op de website van de gemeente.
  Een andere bewoner vraagt naar de verzakkingen in de buurt met ratten en losliggende tegels. Is er een plan van aanpak? Karlijn roept op om losliggende tegels te melden zodat dat wordt opgelost. Het groot onderhoud zal gefaseerd plaatsvinden en voor deze buurt in 2028, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dat leidt tot rumoer in de zaal. Hetti zegt dat het bestuur dit al jaren op de agenda zet bij de gemeente, maar is blij dat er in ieder geval een datum bekend is inmiddels en zal druk op de gemeente blijven voeren. Aanwezigen wijzen op problemen met ratten en losse tegels.
  Verder wordt gewezen op hardrijdende bestelbusjes in de buurt. Binnenkort vindt een verkeersschouw plaats met een expert van de gemeente t.a.v. verkeerslichten, maar hard rijden staat niet op de agenda. Wederom wijst Karlijn erop om zoveel mogelijk te melden, hetgeen kan leiden tot het plaatsen van drempels. Een andere bewoner wijst op fietsers op de stoep, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt. Karlijn zegt dat dit vooral gedrag is, maar dat het lastig te wijzigen is.
  Tot slot wordt op overlast van jongeren die het De Mirandabad hebben bezocht, waarbij vaker grote politie inzet vereist is. Karlijn is ermee bekend en zegt dat het zwembad extra beveiligers heeft ingehuurd, extra politie is gepland etc. Er zijn plannen om volgend jaar jongeren in te huren om leeftijdgenoten aan te spreken op ongewenst gedrag.
  Tot slot komt er een vraag over de street art op Old School. Daarover vinden gesprekken plaats met de Bewonersvereniging maar tot nu toe werpt de gemeente vooral problemen op.
  Met geen extra vragen dankt Hetti Karlijn voor haar aanwezigheid.
 3. Procedurele zaken

a) Vaststelling notulen 2021
De notulen staan op de website van de Bewonersvereniging. De leden hebben geen opmerkingen hierop en de notulen worden dan ook door de ALV vastgesteld.
b) Verlenging termijn jaarvergadering conform artikel 14 lid 1 statuten
De statutaire termijn om de jaarvergadering binnen 5 maanden te houden is niet gelukt en daarom vraagt het bestuur om een verlenging van deze termijn tot de datum van deze ledenvergadering. De ALV keurt dit voorstel goed.

 1. Samenvatting huidige ontwikkelingen in de buurt
  Hetti geeft een update over ontwikkelingen in de buurt:
  • De beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen Ravel en Vivaldi heeft de Bewonersvereniging helaas verloren. De beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Kop Zuidas (tegen de drie grootschalige voorzieningen) loopt nog. De reden voor deze procedure is dat de toezeggingen ten aanzien van kleinschaligheid door de gemeente zijn genegeerd na een participatietraject van drie jaar. Op 10 oktober zal er een zitting plaatsvinden. Het Bestuur hoopt op toezeggingen en waarborgen.
  • Het afvalplan is aangekondigd en daarvoor heeft het bestuur een zienswijze ingediend en een gesprek met de gemeente gehad. Het was lastig om namens de buurt te spreken omdat iedereen een eigen belang heeft en daarom heeft het bestuur in de buurtapps iedereen op het afvalplan gewezen en opgeroepen om erop te reageren.
  • Eigen Haard wil ook een overleg met het bestuur en de bewonersvereniging van de Rivierenflat over plannen om extra begeleid wonen te faciliteren voor bewoners van de Rivierenflat.
  • Overleg Gemeente/lopende zaken: het meeste is al aan de orde gekomen tijdens het agendapunt m.b.t. Karlijn Heim.
  • Ten aanzien van afvalcontainers pleit het bestuur om tuintjes om de containers te plaatsen om los afval erbij plaatsen te voorkomen.
 2. Financieel

a) Verantwoording bestuur 2021
De niet-financiële verantwoording heeft het bestuur tijdens deze vergadering afgelegd en via de website. Voor de financiële verantwoording heeft zij de jaarcijfers 2021 opgesteld. Deze worden door Jessica Bartels toegelicht (met hogere kosten voor drukwerk en juridische procedures), net als het budget voor 2022. De ALV keurt de jaarcijfers goed en stelt deze vast. Zij dankt Tanneke Willems en Jan Hirdes die de controle hebben gedaan. Daarnaast staat zij stil bij het overlijden van Marianne Klauwers die in het verleden kascommissie was en twee jaar geleden overleed.
Pieter Vrooms zegt dat we onderdeel zijn van een Buurtplatform, waardoor de Bewonersvereniging aanspraak kan maken op EUR 5.000.
Een bewoner vraagt of er Tikkies kunnen worden gestuurd om het makkelijker te maken om de contributie te betalen. Dit is een goede suggestie, maar voor zakelijke Tikkies moet worden betaald. Het beste is om er een periodieke overschrijving van te maken.
b) Decharge bestuur 2021
De ALV verleent decharge aan het bestuur over boekjaar 2021.
c) Benoeming Tanneke Willems en Jan Hirdes tot lid kascommissie 2022
De ALV benoemt Tanneke Willems en Jan Hirdes tot kascommissie 2022.

 1. Bestuurszaken

a) Afscheid Jessica Bartels
Jessica heeft 10 jaar in het bestuur van de Bewonersvereniging gezeten. Het bestuur heeft onlangs al afscheid van haar genomen, maar Hetti maakt van de gelegenheid gebruik om haar tijdens deze ALV te bedanken voor al haar inzet tijdens deze jaren.
b) Vaststelling aantal bestuursleden op 5 en benoeming Pieter Vroom als penningmeester en statutair bestuurder
Het bestuur keurt deze voorstellen goed.
c) Nieuwe bestuursleden
Hetti laat weten dat het bestuur graag in contact komt met nieuwe leden.

 1. Wat verder ter tafel komt
  In de gemeenteraad is vorige week een motie op de agenda gezet dat de criteria verbreed worden zodat ook gekeken moet worden naar de draagkracht in de buurt. Verder wordt agenda gevraagd voor het maandelijkse “clean up je straatje”. Jessica laat weten dat de Amstel Gymnastiek club nieuwe leden zoekt en dat er een jeu de boules club wordt opgericht in de buurt. Tot slot maakt zij een boekje over de geschiedenis van de Bewonersvereniging en de buurt.
  Aangezien er geen additionele vragen zijn, sluit Hetti de vergadering rond 22u en opent de borrel.