Ledenvergadering 2021

Verslag Bewonersvereniging “De Miranda-Buurt” (de “Bewonersvereniging“) 26 oktober 2021

  1. Opening, mededelingen

Waarnemend voorzitter Hetti Willemsse heet iedereen welkom en zegt blij te zijn dat een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is, nu de algemene ledenvergadering vorig jaar gezien corona niet heeft kunnen plaatsvinden. Ze stelt de nieuwe (voorgestelde) bestuursleden voor. Achter de tafel zitten – naast zij zelf – penningmeester Jessica Bartels, Pieter Vroom en Esther Koens-Bromet (secretaris). In de zaal is ook Jaap de Ruijter aanwezig (nieuwe webmaster). Bestuurslid Kees de Visser heeft zich afgemeld. Hetti bedankt Dynamo en de Weteringkerk waar de vergadering plaatsvindt. Hetti staat stil bij het 25 jarig bestaan van de bewonersvereniging en hoopt dat de coronamaatregelen het toelaten om dit heuglijke feit op een later moment met de buurtbewoners te vieren. Jessica Bartels werkt aan een boekje met verhalen over de historie van de bewonersvereniging.

  1. Introductie van Dynamo, locatie Veluwelaan, gast mevrouw Nijenhuis of de heer Koops

Mimi Nijenhuis, medewerkster van Dynamo op de Veluwelaan, vertelt de aanwezigen over Dynamo en de activiteiten. Elke dinsdag en donderdag biedt Dynamo activiteiten aan op deze locatie om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is voor alle leeftijden. Zo kunnen spellen worden gedaan, cursussen worden georganiseerd, maar kunnen mensen ook aanschuiven voor een maaltijd. Leden stellen vragen en doen ook suggesties, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk muziek maken of naar een concert luisteren. Mimi praat daar graag na afloop verder over met de aanwezigen en nodigt iedereen van harte uit om zich voor de activiteiten aan te melden. Bij de ingang ligt het krantje met activiteiten en de agenda. Als iemand een leuk idee heeft, kan dat ook gemaild worden naar jkoops@dynamo-amsterdam.nl of tijdens openingstijden binnenlopen om dit verder te bespreken. Ze verwijst ook naar de website van Dynamo voor het Rivierenkrantje met het programma (www.dynamo-amsterdam.nl).

  1. Vaststelling notulen 2019 (kopie notulen aanwezig ter vergadering en verkrijgbaar op de website van de vereniging)

Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen over de notulen en deze zijn dan ook op de vergadering vastgesteld.

  1. Samenvatting huidige ontwikkelingen, met o.a. lopende (juridische) procedures (bestemmingsplannen Zuidas en Kop Zuidas), overleg met de Gemeente en RAI, gewenste en gerealiseerde verbeteringen in de buurt

Hetti vertelt de aanwezigen over de overleggen met stadsdeel Rivierenbuurt en met Kop Zuidas. Esther zal zo ingaan op de juridsiche procedures; Hetti gaat in op andere zaken. Zo is er weer een groenschouw geweest, heeft de bewonersvereniging zich beziggehouden met de plannen voor de vernieuwing van het speeltuintje aan het Baroniepad en geregeld dat de betonblokken bij Tankstation Tinq aan de Veluwelaan zullen worden vervangen door heggen. Bestuursleden van de Rivierenflat aan de Kennedylaan spreken zich uit over de speeltuin aan het Baroniepad en geven aan dat ze in de toekomst graag samen optrekken bij zaken in de directe omgeving van de Rivierenflat. Een buurtbewoonster maakt zich zorgen over rattenoverlast, ook nadat zij er een in huis heeft aangetroffen.

Hetti geeft het woord aan Esther die vertelt over drie grootschalige voorzieningen die mogelijk worden gemaakt met een concept herziening van Bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018: een 24 uursopvang voor daklozen, een buurtgezondheidscentrum en een broedplaats, terwijl het bestemmingsplan na een uitgebreid driejarig participatietraject met de buurt slechts kleinschalige voorzieningen mogelijk maakt. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft dus verschillende malen ingesproken tijdens vergaderingen van de Raadscommissie RO, brieven en e-mails gestuurd en gesproken met twee wethouders, maar tot dusverre heeft dat bij de Gemeente nog niet tot andere inzichten geleid. Daarnaast heeft zij zienswijzen ingediend tegen de concept herziening zelf, maar ook tegen twee bestemmingsplannen op de Zuidas, dichtbij Kop Zuidas (Vivaldi en Ravel). De bewonersvereniging meent dat die plekken wel geschikt zijn voor de grootschalige voorzieningen en dat het plaatsen aldaar zou bijdragen aan spreiding. De beroepsprocedures bij de Raad van State lopen nog (vandaag vond de zitting inzake Vivaldi plaats) en op de website zal de bewonersvereniging de leden op de hoogte houden. Als leden het niet eens zijn met de drie grootschalige voorzieningen, is het verstandig om in te spreken op de vergadering van de Raadscommissie wanneer over de herziening wordt gestemd of anderszins contact op te nemen met de gemeenteraadsleden.

Hetti geeft aan het betreurenswaardig te vinden dat de bestendige lijn van behoorlijke participatie door de gemeente lijkt te zijn losgelaten. Het is altijd een kwestie geweest van geven en nemen, maar er was altijd een open dialoog en dat zag je ook in het bestemmingsplan uit 2018 terug. Wat steekt, is dat de toezeggingen die daarin zijn gedaan t.a.v. kleinschaligheid gezien de vele grootschalige voorzieningen in de buurt nu worden genegeerd.

Ook bespreekt het bestuur de plannen van de Gemeente om ergens in Amsterdam een erotisch centrum te realiseren. Er zijn een aantal zoekgebieden gecommuniceerd, waaronder Zuid/RAI. Het bestuur heeft daarom een Wob verzoek gedaan in juli en wacht nog op de documenten. Hierin heeft ze samengewerkt met verenigingen in omliggende buurten.

Jessica is al jaren onderdeel van het RAI beraad, waarin zaken die de RAI betreffen worden besproken. De RAI heeft plannen om woontorens te ontwikkelen en de problematiek en overlast met vrachtwagens op te lossen door het vrachtvervoer ondergronds te laten lopen en de logistiek aan te passen. Daarnaast maakt ze zich hard voor verkeersborden eerder op de Kennedylaan vanaf de Nieuwe Utrechtsebrug, zodat bezoekers van evenementen al eerder zien dat ze niet in de buurt mogen parkeren. Communicatie op de website van de RAI kan beter en leden opperen ook om bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer mogelijk te maken voor bezoekers van evenementen.

Leden geven aan de “graffiti” die de Provada op de stoep heeft aangebracht te betreuren en daarover te hebben geklaagd bij de RAI. Door corona was er een tijd weinig tot geen overlast van de RAI, maar dit blijft een aandachtspunt in de toekomst. 

Hetti vertelt de aanwezigen ook over de Rozenoordbrug waaraan nu onderhoud wordt gepleegd en over ontwikkelingen met betrekking tot de Zuidasdok. Leden vragen naar de geluidswal die niet goed functioneert en ook die heeft de aandacht van het bestuur en dit aangekaart bij Projectbureau Zuidas.

Ook heeft de toerit naar de A2 vanaf de Nieuwe Utrechtseweg/brug de aandacht van het bestuur. Het is mogelijk dat die toe- en afrit in de toekomst wordt gesloten, gezien de woonwijk die aan de overkant van de Amstel wordt gebouwd. Dat zou tot een verkeersinfarct in de De Mirandabuurt kunnen leiden. Het bestuur heeft daarom de Gemeente om een informatieavond verzocht.

Er zijn plannen om het buitenbad van het De Mirandabad en de omgeving erom heen te vernieuwen en verbouwen. Zo is er ook een enquete verspreid onder buurtbewoners en gebruikers en hebben er een aantal informatiesessies plaatsgevonden waar ook bestuursleden van de bewonersvereniging aan hebben deelgenomen.  Belangrijk is dat het buitenbad blijft.

Leden wijzen op de verzakkingsproblematiek. De gemeente heeft een plan om de riolering in de Rivierenbuurt gefaseerd te vervangen de komende jaren en individuele verzakkingen kunnen bij de gemeente worden gemeld.

De gemeente heeft een plan voor nieuwe afvalcontainers verspreid waar buurtbewoners op konden reageren. Ook het bestuur heeft input gegeven en een bijeenkomst met de gemeente hierover gehad.

Verscheidene leden spreken hun waardering uit voor de tijd die de bestuursleden aan al deze zaken besteden.

  1. Verantwoording bestuur 2019 en 2020: financiĆ«le cijfers aanwezig ter inzage (een update over algemene zaken is reeds opgenomen in uitgebrachte nieuwsberichten, hetgeen tevens de inhoudelijke algemene jaarverslaggeving betreft)

Er liggen prints van de financiĆ«le cijfers over de afgelopen 2 jaren. Jessica geeft een toelichting op de cijfers die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie. Door de procedures die worden gevoerd en hogere kosten voor printwerk, is het budget overschreden, maar er is een “oorlogskas” met voldoende spaargeld. Daarna heeft de vereniging ook nieuwe leden verwelkomd en dus ook nieuwe contributie kunnen innen. Indien bewoners nog vergeten zijn hun contributie voor dit of vorige jaren te betalen, worden zij opgeroepen dit alsnog te doen.

Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden en de jaarcijfers 2019 en 2020 worden dus goedgekeurd. 

  1. Decharge bestuur 2019 en 2020, en afscheid Marijn ten Holt en Anne-Francesca Bossaert

Helaas gaat Martijn ten Holt verhuizen en heeft Anne-Francesca het erg druk met werk, waardoor zij zijn gestopt als bestuurslid bij de bewonersvereniging. Het bestuur heeft hen reeds afzonderlijk in het zonnetje gezet, maar Hetti bedankt hen nogmaals in deze ledenvergadering voor al hun werk. De ledenvergadering geeft hen decharge.

  1. Benoeming drie nieuwe bestuursleden conform de nieuwsbrieven: Jaap de Ruijter (lid en webmaster), Pieter Vroom (lid) en E.C.A.P. Koens-Bromet (lid en secretaris)

Aan het begin van de vergadering hebben zij zichzelf reeds kort voorgesteld, maar nu wordt de vergadering gevraagd officieel in te stemmen met de benoeming van Jaap, Pieter en Esther. De leden stemmen hiermee in.

  1. Bekrachtiging (i) benoeming C.A. de Visser tot bestuurslid (sinds 5 november 2020 conform nieuwsbrieven), (ii) afwijking statutaire en verlengde bestuurstermijn voor H.J.T. Willemse en J. Bartels, (iii) afwijking in verband met niet (tijdig) houden van ledenvergadering in 2020 en (iv) benoeming van Tanneke Willems en Jan Hirdes tot lid kascommissie voor boekjaar 2021

Deze zaken worden toegelicht en ook met al deze zaken stemt de ledenvergadering in en voor zover nodig bekrachtigt de ledenvergadering deze zaken.

  1. Vaststelling aantal bestuursleden: 6 (inclusief de personen genoemd onder punt 8)

Volgens de statuten dient de ledenvergadering het aantal bestuursleden vast te stellen. Dat doet zij onder dit agendapunt op 6.

  1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Als gezegd bestaat de vereniging nu 25 jaar. Het bestuur hoopt hier in het voorjaar op een ludieke wijze bij stil te kunnen staan als de coronamaatregelen het toelaten. Er staat ook een borrel gepland voor na afloop van deze vergadering en nu geen van de aanwezigen nog verdere mededelingen heeft, wordt die door Hetti geopend.