Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Datum: 17 april 2019

Aanwezig:

Hetti Willemse waarnemend voorzitter
Jessica Bartels penningmeester
Anne-Francesca Bossaert webmaster
Marijn ten Holt secretaris

Aanwezige leden: 35
Afzeggingen: 8

Gastsprekers: Ben Viergever (De Wereldboom) Jules Broex (Rai), Jouke Eppenga (bureau Zuidas) en Hans de Boer (gebiedsmakelaar van de gemeente)

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze spreekt haar dank uit voor de gastvrijheid van de school De Wereldboom, waar we deze ledenvergadering mogen houden. 

Ben Viergever, de conciërge van de school, houdt een korte inleiding, waarin hij de wens uitspreekt om als school de bondgenoot van de buurt te zijn. De school is nog in de opbouwfase. Er zijn nu 180 leerlingen, dat worden er later 350. Ze zijn als buurtschool open naar de buurt, het speelterrein is ook toegankelijk voor andere kinderen. De ‘muizenpaadjes’ door de tuin hebben de aandacht van de schoolleiding, daar wordt aan gewerkt. Het is prima als wij als buurt hen daarop blijven wijzen. Er volgen ook complimenten vanuit de zaal, men vindt het een mooi gebouw.

Dan volgt Jules Broex, hij is operationeel medewerker van de Rai, gaat over vervoer, verkeer, logistiek, restaurants, catering enz.. Hij wil graag een meer persoonlijke relatie met de buurt en wil zijn gezicht laten zien. Wil luisteren naar wat er leeft in de buurt. Dat gebeurt nu ook in structureel overleg met gemeente en de omliggende buurten. Ze willen graag meer activiteiten ontwikkelen samen met de buurt. Hij vindt dit een uniek stukje van Amsterdam en is blij met de charme van het ‘dicht op elkaar’ zitten. Dat zorgt ook voor overlast natuurlijk. Daarom de samenwerking. We hoeven niet bang te zijn dat ze de hoogte in gaan. En ze gaan ook niet vertrekken. Er is nu een ‘buurtbarometer’ en voor op- en aanmerkingen kunnen we mailen naar buren@rai.nl. Kom met tips!

Uit de vergadering komen de volgende opmerkingen:

 • Prettig om info te krijgen van de Rai 
 • Het loopt de spuigaten uit! Hoe kun je de nadelen met elkaar aangaan?
 • Graag taxi’s verminderen. Kaartautomaten in de Rai voor ov in alle talen. 
 • Of b.v. twee dagen gratis ov (dan dus bij de prijs in)
 • Shuttle-busjes naar parkeerterrein verder weg.
 • Maak een keuze voor houdbaarheid zonder de auto! Dat is de lijn waar de Rai nu op zit, zegt Jules Broex
 • Dance-events geven ook overlast, vooral na afloop. 
 • Buurtparkeren leidt tot chaos.

Gisteren had het bestuur overleg en heeft voorgesteld de buurtafsluiting al voor de Utrechtsebrug aan te geven. Over andere verbeteringen wordt nagedacht. De Rai gaat binnenkort ook in gesprek met de übertaxis over de overlast en met het GVB over het tekort aan kaartautomaten.

Jouke Eppenga van bureau Zuidas presenteert vervolgens de actuele ontwikkelingen in onze buurt.

Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Het Kop-zuidasgebied wordt nu ontwikkeld. In de driehoek komen vooral woningen. Langs de A10 komen kantoren (i.v.m. geluid) en 130 woningen voor jongeren, studenten en statushouders. Dit gebouw gaat ‘Crossover’ heten. Ook komen er 10 koopwoningen. In de parkeergarage komen 50 openbare parkeerplekken voor de buurt en voor bezoek. Ook komen er 10 plekken voor ‘autodelen’. Een fietsenstalling komt op de begane grond.

(De voorzitter: er zouden aantrekkelijke arrangementen moeten komen voor parkeren in de andere parkeergarages, b.v. bij Suitsupply dat ’s avonds en ’s nachts leeg staat).

Tussen Europaboulevard en het Hogelandplein verrijst Suitsupply. Daar komen kantoor, winkel en koffiecorner. Is over een jaar klaar. Ook aan het plein verrijst SUD, met 45 koopwoningen. In de plint op de begane grond komen commerciële voorzieningen die iets moeten toevoegen aan de buurt. Rondom het plein moet het sociaal en levendig worden, verder weg niet, alleen rondom het plein komen winkels. In de rest van de buurt zijn niet-commerciële bedrijfjes wel toegestaan. De voorzitter vult aan dat volgens het bestemmingsplan de winkels op het Hogelandplein niet groter mogen zijn dan 250 m2 en dat we daar bovenop zitten. Langs de Zuidelijke wandelweg realiseert Cordaan ‘Zuidoever’ met huurflats voor mensen met dementie. 

Binnenkort worden we als buurt uitgenodigd voor een update over het Hogelandplein.

Het fietspad en de looproutes zullen tijdelijk worden omgelegd i.v.m. werkzaamheden. De ontsluiting van de buurt blijft zoals het nu is, n.l. via de Maaslandstraat. Voor de bouw worden ontwikkelaars gekozen die de beste zijn in duurzaamheid.

Ten slotte spreekt Hans de Boer, gebiedsmakelaar. Hij zegt go-between te zijn tussen gemeente en burger. Vangt signalen en klachten op uit de buurt. Probeert daar oplossingen voor te vinden. Het bestuur heeft 4 x p/jaar overleg met hem, waarbij ook een verkeersdeskundige, iemand van handhaving en mensen van Bureau Zuidas aanwezig zijn.  De vele parkeerboetes die leidden tot paniek, boosheid en onrust in de buurt werden uitgeschreven buiten medeweten van de gemeente om. De scanauto’s zijn voor nu weer gestopt, maar je loopt toch nog een risico. Dus kijk uit. Een inrijverbod voor de grote vrachtwagens gaat niet lukken. De gemeente werkt daar niet aan mee. 

Verschillende leden vragen om aanpassing aan de te smalle straten, b.v. door het versmallen van de brede stoepen. 

De voorzitter stelt voor om integraal naar de inrichting, leefbaarheid en het parkeren te kijken. De ledenvergadering vertrouwt ons toe om daarover met de gemeente aan de slag te gaan. Wij zullen daar op de website verslag van doen. 

Voor de rommelig gestalde fietsen op de Zuidelijke Wandelweg wordt een oplossing gezocht. Onhandige fietsenrekken gaan vervangen worden (in de hele stad).

Er is een pot met € 3000,- per buurtinitiatief voor een voorstel met een sociaal karakter. Dus kom met goede voorstellen!

Mededeling: Restaurant van Torendael wordt een openbare plek voor initiatieven uit de buurt, met een theater en een grand-café. 

De voorzitter bedankt de sprekers voor hun bijdragen.

En dan volgt het formele deel van de vergadering.

 • Notulen Het verslag van 25 april 2018 wordt vastgesteld.
 • Jaarverslag Hiervoor verwijst de voorzitter naar de website. De ledenvergadering stemt ermee in dat het bestuur inhoudelijk over 2018 voldoende verantwoording heeft afgelegd via de website en de nieuwsbrieven. 
 • Financiële verantwoording De penningmeester licht de financiën toe. De kascommissie, bestaande uit Jan Hirdes en Tanneke Willems, heeft de penningmeester décharge verleend. Er is voldoende vermogen voor eventuele juridische kosten. Er waren 43 betalende leden in 2017, in 2018 waren dat er 64. Er zijn 102 buurbewoners (niet allen lid) geabonneerd op onze Nieuwsbrief. Het financieel overzicht wordt vastgesteld.

De penningmeester Jessica Bartels doet nog verslag van haar inspanningen om de problemen met de ‘verkamering’ in de buurt onder de aandacht te brengen. Zij heeft een Raadsadres gestuurd aan B&W en gemeenteraad en heeft ingesproken bij de Raadscommissie.  Ook interviews gegeven aan kranten en ingezonden brieven geschreven. In onze buurt zijn maar twee woningen tot kamers verbouwd, in de rest van de Rivierenbuurt veel meer en dat leidt tot ernstige overlast.

Er vindt nu een herijking plaats en het is opnieuw op de agenda van de gemeenteraad gezet. Daarom is de oorlogskas zo belangrijk!

 • Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
  Uit de vergadering komt het voorstel om langs de deuren te gaan om leden te werven. 

Verder geen vragen. 

Het bestuur wordt onder applaus bedankt.

De voorzitter sluit de vergadering.