Ledenvergadering 2018

Samenvatting Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Datum: 25 april 2018

Aanwezig:
Hetti Willemse                       waarnemend voorzitter
Jessica Bartels                       penningmeester
Hans Dijkman                        lid
Anne Francesca Bossaert     lid
Marijn ten Holt                       secretaris (verslag)

Aanwezige leden: 35
Afgemeld: 0

Gastsprekers:
Jouke Eppenga en Bart van Eijk – Bureau Zuidas
Hans de Boer – gebiedsmakelaar van de gemeente (Stadsdeel Rivierenbuurt & De Pijp).

Hetti Willemse opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen in het bijzonder ook nieuwe leden vanuit de nieuwbouw, de aanleunwoningen en De Peelhorst. Het bestuur heeft tot twee maal toe intensief geflyerd over haar activiteiten en over deze bijeenkomst. Fijn als iedereen de presentatie invult en het emailadres geeft. Het bestuur gaat met haar tijd mee.
Na het goedkeuren van de agenda geeft Hetti het woord aan de gastsprekers, Jouke Eppenga en Bart van Eijk van Bureau Zuidas, voor een update van de ontwikkelingen in Kop Zuidas, grenzend aan de Mirandabuurt:
Het nieuwe bestemmingsplan is aangepast na overleg met de buurt en ligt nu ter inzage. Er kan t/m 9 mei a.s. op gereageerd worden met zienswijzen. In het najaar zal het worden vastgesteld. De Bewonersvereniging zal ook uiterlijk 9 mei reageren.
Op de kavels G1 en C2 is begonnen met de bouw. G1 gaat ‘Zuidoever’ heten en is bestemd voor ouderen met dementie. C2 ligt langs de Europaboulevard en is van Suitsupply met kantoren en winkels. De gebouwen worden resp. in 2019 en 2020 opgeleverd.
Aan het toekomstige plein ‘het Hogelandplein‘ bij Happy Italy verrijst op kavel G2 het woongebouw ‘Sud’ met vrije sector woningen. Gereed in 2019.

Langs de A10 zal ‘Crossover’ verrijzen, met gemengde bestemming, o.a. sociale woningbouw en bedrijfsruimtes voor starters.

Het Wilgenpad wordt opgenomen in het ‘Wilgenpark’.
De inrichting van het water rond de Synagoge is een hoofdpijndossier geworden. De vertraging is ernstig. Hetti Willemse geeft aan dat de buurt weinig geïnformeerd is de laatste tijd over dit soort zaken en stelt voor om de buurt niet alleen te informeren over mooie plannen, maar ook over vertragingen, nieuwe ontwikkelingen en de redenen daarvoor.

Dit wordt een goed punt gevonden en de toezegging wordt gedaan om periodiek een algehele informatie brief de bewoners te doen toekomen.

De veiligheid rondom de bouw op de kop Zuidas wordt gewaarborgd door een nieuw verkeersbesluit. Er komt in het gebiedeen verbod voor vracht- en bouwverkeer van 08.00 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. De rotonde wordt keerplek voor bouwverkeer.
Het heien geeft tegenwoordig minder overlast door de verordening om stillere methoden toe te passen. Ook wordt er steeds meer pre-fab gebouwd, dat geeft minder overlast en gaat sneller.
Samenvatting van reacties, vragen en de antwoorden hierop, vanuit de vergadering:

 • het fietspad van de Zuidelijke Wandelweg naar het tunneltje is nu onduidelijk en onveilig, zeker als het ook nog een keerplek is voor bouwverkeer. Voorstel: leg het fietspad meteen goed  b.v. regelrecht van de Zuidelijke Wandelweg naar het fietspad langs de A10.
 • op het fietspad van de Zuidelijke Wandelweg zijn weer auto’s gesignaleerd. De vergadering vraagt om maatregelen. Duidelijke borden aan de weg en een witte doorgaande streep op het midden van het fietspad (dat onduidelijk is als fietspad doordat er klinkers zijn gebruikt!) waardoor je ziet dat het een fietspad is. En de paaltjes blijvend terug en controle en beheer op terugzetten van de paaltjes.
 • er is parkeeroverlast in de ‘oude’ buurt. Waar gaan de auto’s in de nieuwe buurt heen? De bewoners maken zich veel zorgen over alle parkeeroverlast en over de nu al veelvuldig verkeerd rijdende vrachtwagens.Alle gebouwen krijgen eigen parkeergarages. Parkeerplaatsen op straat komen er niet, behalve enkele voor laden/lossen.
  Er komt een openbare parkeergarage onder de gebouwen langs de A10, met +50 plaatsen. Opmerking: de praktijk is dat niemand daarin gaat, kijk naar Flow. Voorstel van het bestuur: maak parkeren daar de eerste anderhalf uur gratis, net als bij het Gelderlandplein in Buitenveldert.
  Bij zorgcentrum Zuidoever wordt ondergronds parkeren alleen voor personeel. Waar parkeert het bezoek? De buurt maakt zich nog meer zorgen over de extra parkeedruk die dat gaat geven. Dringend verzoek om vrije ‘kiss-and-ride’ plekken te garanderen.
 • er zijn problemen bij de kinderopvang door langparkeerders, die staan ook op de haal- en brengplaatsen.
 • vanuit het bestuur van de bewonersvereniging wordt verteld over het gesprek met de synagoge. Die willen ook graag meedenken en een oplossing voor het parkeren van hun bezoekers.
 • wanneer komen er geluidschermen? Die komen er pas met het ZuidasDok.
 • de bouw van het Humanistisch Kindcentrum aan de Zuidelijke Wandelweg heeft geen overlast gegeven. En hun communicatie is helder door info op de hekken. Dat er voor fleurige bouw hekken wordt gekozen wordt gewaardeerd.

Voorstel van het bestuur: zet meer info op de bouwhekken van Kop Zuidas met een telefoonnummer voor als er problemen zijn.

De presentatie van bureau Zuidas zal worden toegezonden aan het bestuur van de bewonersverenging.
De voorzitter bedankt de heren en geeft het woord aan Hans de Boer.

Hans de Boer is gebiedsmakelaar en intermediair tussen ambtenarij en burgerij voor o.a. de Mirandabuurt. Het bestuur van de Bewonersvereniging heeft regelmatig overleg met hem over oplossingen voor problemen in de buurt.
Zoals o.a.:

 • de parkeeroverlast in de buurt. Het heeft zijn aandacht, maar omdat er gemiddeld in de buurt geen parkeerruimtegebrek is, ligt het politiek gevoelig. Er wordt over nagedacht. Met een nieuw college kan het weer anders liggen zo stelt de voorzitter.
 • overlast door vrachtwagenverkeer in de buurt. Een vrachtwagen inrij verbod heeft geen politiek draagvlak. Wel zijn er borden in bestelling waarop een tekst komt met aanwijzingen voor chauffeurs om om de buurt heen te rijden. De voorzitter herhaalt haar opmerking dat het met een nieuw college weer anders kan komen te liggen. We blijven erop hameren.
 • er komt een ‘oortje’ bij de Stichtstraat/Zuidelijke Wandelweg t.b.v. hulpdiensten.

Aanwezigen wijzen op overlast door ratten in de buurt.

De vuilcontainers bij de De Mirandalaan en bij de Rivierenflat aan de Kennedylaan zijn een grote ergernis. We mogen Hans de Boer bellen als we vuilnis naast de containers zien.
Ook zijn er verzakkingen gaande in de Stichtstraat en bij de garages een het  Baroniepad en er zijn overal in de buurt plekken waar stoeptegels wegzakken. Gevraagd wordt om een buurtschouw. Daar moet Waternet ook bij zijn.

De voorzitter bedankt de gastsprekers en na een korte pauze presenteert Anne-Francesca Bossaert vanuit het bestuur de nieuwe website van de vereniging.

Het bestuur wil veel meer per email en via de website gaan werken en roept iedereen op emailadres toe te zenden.

Na een korte pauze volgt het formele deel:

Notulen en jaarverslag. Er zijn geen vragen, dus goedgekeurd.
Financiële verantwoording. De penningmeester licht het financiële overzicht toe en bedankt de kascommissie Jan Hirdes en Marian Klauwers voor hun gedane arbeid. Marian treedt af en er is dus een vacature in de kascommissie. Marian wordt hartelijk bedankt.
De vergadering verleent het bestuur decharge. Het bestuur roept op nieuwe bewoners te enthousiasmeren lid van de vereniging te worden en ook om automatisch de contributie jaarlijks te betalen door middel van het inplannen op de bankrekening.
Verandering in het bestuur: Hans Dijkman treedt af na tien jaar lid te zijn geweest van het bestuur. Vijf jaar was hij ook voorzitter. Jessica bedankt hem met vriendelijke woorden en een flesje. Er is dus ook een vacature voor het bestuur.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag. Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.