Ledenvergadering 2017

Samenvatting Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging de Mirandabuurt

Datum: 10 mei 2017

Aanwezig:
Hans Dijkman               voorzitter
Jessica Bartels              penningmeester
Hetti Willemse               lid
Marijn ten Holt              lid (verslag)

Afwezig:
Jeroen Klomp Bueters    secretaris

Aanwezige leden: 25
Afgemeld: 3

Gastsprekers:  Frank Karssing en Jouke Eppenga van Bureau Zuidas

De voorzitter opent de vergadering met een welkom en geeft de beide gastsprekers het woord. Helaas hebben we geen mogelijkheid om sheets te projecteren, dus de heren gebruiken een plattegrond op A3-formaat om hun verhaal duidelijk te maken.
Ontwikkelingen Zuidas Er zijn grote ontwikkelingen in Kop Zuidas en voor de uitvoering van de opdracht om meer woningen te bouwen en minder kantoorruimte is het nodig het verouderde bestemmingsplan dd 2010 te wijzigen. Op de plek waar het theater en kantoor van Joop van de Ende waren gepland gaat nu woningbouw plaatsvinden. Er komen 450 woningen bij.

Kavel H (langs Zuidelijke Wandelweg) is bijna klaar en wordt in mei opgeleverd. Op kavel G1 (daarnaast) gaat Cordaan een voorziening voor dementerende ouderen realiseren en op kavel G2 (idem) gaat het COD een wooncomplex met 60 woningen bouwen. Op kavel C2 (langs de Europaboulevard) gaat het kantoor met winkel van Suit Supply verrijzen. Dat gebouw gaat 58 m hoog worden. Dat overschrijdt de toegestane hoogte van 27 m, maar daardoor zullen de toekomstige gebouwen minder hoogte en volume hebben. Kavel J (langs A10) wordt nu ‘op de markt’ gezet, waarna de gemeente het beste plan selecteert. Waarschijnlijk worden dat kantoren i.v.m. geluidsoverlast van de A10.

De hoogte van de gebouwen zal geleidelijk oplopen van noord naar zuid. En er zal voldoende ruimte zijn voor groen. Het wilgenlaantje blijft bestaan en wordt een breder park. De eerder geplande houten vlonder komt er niet, maar er wordt nog over nagedacht. Het huidige Wilgenpad is tijdelijk afgesloten, maar gaat in juli weer open.

Het Zuidasdok is inmiddels gegund en zal met de vernieuwing van station Zuid in 2028 helemaal gerealiseerd zijn. Er komen hoge geluidsschermen langs de A10 vanaf de Rozenoordbrug tot aan het Dok.

Onder alle nieuwe gebouwen komt ondergronds parkeren. Er is echter geen wettelijke basis om projectontwikkelaars te dwingen parkeergarages te bouwen.

Frank Karssing somt een lijst met punten op uit de eerdere inventarisatierondes.

Het geplande centrale plein moet levend en multifunctioneel worden.

De vergadering heeft vragen over Suit Supply (kavel C2) en de hinder m.b.t. zon, wind enz.. De voorzitter meldt dat de vereniging een zienswijze heeft ingediend bij de gemeente om bezwaar te maken tegen de geplande hoogte van 58 m. Deze overschrijdt met 31 m de toegestane hoogte in het huidige bestemmingsplan dat nog steeds geldig is.

De heer Karssing meldt dat er in juni een bijeenkomst voor de hele buurt zal plaatsvinden met de resultaten van de eerdere inspraakrondes. En uiteindelijk, naar verwachting eind juli, stelt de gemeente het beste plan vast, waartegen wij bij de gemeente bezwaar kunnen maken.

Samenvatting van vragen en opmerkingen uit de vergadering met evt antwoorden:

 • wat gebeurt er met het ‘bos’ bij de A10? Alles wordt veel te intensief volgebouwd! En als Amsterdam een waterprobleem heeft, maak dan waterwegen!
 • van Rai naar huis lopen in het donker voelt onveilig.
 • Geen winkelketens meer in de plinten? Die uitstraling is niet aantrekkelijk voor kleine bedrijven. Antwoord: de markt bepaalt de uitstraling.
 • Is Groenbouw niet mogelijk, zoals in New York? Antwoord: Suit Supply gaat groene balkons maken.
 • voorstel: regelmatig overleg met Zuidas? Voorzitter antwoordt dat het bestuur vier maal per jaar overleg voert met Bureau Zuidas en soms met de gemeente.
 • er is overlast door enorme vrachtwagens die de fuik van de Betuwestraat inrijden. Antwoord: waarschijnlijk door verouderde navigatiesystemen.
 • het ‘woonerf’ is gevaarlijk, de geplaatste borden werken niet.
 • er is veel last van ratten in de buurt, het is een grote bende.
 • De pizzadozen van de Happy Italy worden weggegooid op straat.
 • Het Martin Luther Kingpark vervuilt ook. De buurt maakt nu zelf schoon.

De voorzitter antwoordt dat onze acties m.b.t. verkeer (b.v. die vrachtwagens), parkeren en overlast richting gemeente moeizaam gaan. De gemeente doet weinig en reageert niet. Aan het bestuur toegezegde oplossingen blijven uit.

Wel kan iedereen individueel de gemeente bellen, overlast of misstanden melden en bezwaar maken.

De voorzitter bedankt de heren Karssing en Eppenga voor hun bijdrage.

 

Na een korte pauze volgt het formele deel:

Notulen en jaarverslag de notulen van de voorgaande ledenvergadering worden kort besproken. Wie er op wil reageren kan dat via de e-mail doen. Ivm het late uur wordt het jaarverslag niet meer besproken (beschikbaar bij de secretaris).
Financiële verantwoording De penningmeester licht de financiën toe en bedankt de leden van de kascommissie Marian Klauwers en Jan Hirdes voor het gedane werk. Ondanks de lage inkomsten is er voldoende geld in kas.

Er zijn nu 55 betalende leden, dat is wel een stijging t.o.v. 2016 (43).

Toch een vraag over punt 6 van de notulen: wat zijn de grenzen van ons ledengebied en moeten we niet in de nieuwe buurten werven? De vergadering is van mening dat de nieuwe buurten erbij horen zoals het ook in de statuten staat.

Voorstellen ter versterking van de vereniging:

 • andere bewonersverenigingen lid maken van onze vereniging.
 • werven op de informatieavond van Zuidas. De voorzitter zegt toe dit te gaan doen.
 • uitnodigende flyers maken om lid te worden.
 • een Facebookpagina aanmaken.
 • punten formuleren waar we als hele buurt last van hebben

De vergadering verleent het bestuur decharge.

Bestuurswisseling Hans Dijkman treedt af als voorzitter en zegt nog een jaar lid te blijven. Zijn taak wordt tijdelijk overgenomen door Hetti Willemse.

Jeroen Klomp Bueters verlaat het bestuur en Marijn ten Holt neemt zijn taak als secretaris over.
Anne Francesca Bossaert wordt welkom geheten als nieuw lid.

Algemene buurtzaken De vergadering is akkoord met een proces tegen Suit Supply. Moeten we onderhandelen? Juridisch gezien hebben we niet veel kans.

Er is wel een succesje m.b.t. All-in-one school. Het dak komt vol met zonnepanelen en 361 m² groendak. Enkele aanwezigen hadden liever bezwaar gemaakt. Voorzitter zegt dat dat kansloos is omdat het ontwerp binnen het bestemmingsplan valt en de ontwikkelaar bereid is de besluiten zoveel mogelijk in overleg met de omwonenden te nemen. Wel valt te overwegen om ondergronds parkeren te eisen d.m.v. bezwaar maken. Het bestuur wil binnenkort met de gemeente aan tafel om o.a. aan te dringen op handhaving.

Rondvraag Vragen betreffen vooral de grote parkeerdruk en parkeeroverlast.

De voorzitter sluit de vergadering.