Reactie op artikel “Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas.” uit het Parool van 10 oktober.

Vandaag heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de De Mirandabuurt vereniging bij de Raad van State zitting gehad betreffende de voorgenomen wijzigingen op het bestemmingsplan Kop Zuidas 2018.

Het Parool heeft naar aanleiding van deze zitting een artikel gepubliceerd, waarin het bestuur van de Bewonersvereniging “De Mirandabuurt” niet vooraf gekend is.

Het bestuur constateert dat een opmerking in dat artikel over overlast van twee middelbare scholen en bewoners van twee verzorgingstehuizen, op een misverstand berust.

Ter toelichting daarop: het bestuur verzet zich tegen een herziening van het bestemmingsplan voor Kop Zuidas, omdat het grootschalige voorzieningen mogelijk maakt waar kleinschalige (tot 250m2) was afgesproken. Die kleinschaligheid was afgesproken om de al bestaande druk op de leefbaarheid van de buurt niet te vergroten. De grens van het absorptievermogen van de buurt is namelijk bereikt wat betreft grootschalige voorzieningen. Het verzet tegen de komst daarvan, is mede ter bescherming van de kwetsbare categorieën personen die nu al in de buurt wonen, daaronder begrepen middelbare scholieren, bejaarden met dementie en leerlingen van speciaal basisonderwijs.

De Bewonersvereniging heeft niet gezegd, althans niet bedoeld te suggereren dat van die categorieën bewoners zelf overlast uitgaat.

Mogelijkheid inspreken herziening bestemmingsplan Kop Zuidas 19-01-2021

Op woensdag 19 januari 2022 om 13:30 zal de Raadscommissie Ruimtelijke ordening (RO) het herziene bestemmingsplan voor Kop Zuidas willen vaststellen. Dit onderwerp staat als punt 3. op de agenda die via deze link is in te zien. Wij raden u aan deze te bekijken, omdat de commissie een tiental bijlagen bij dit agendapunt heeft gevoegd – waaronder advies van het stadsdeel Zuid alsook de ingediende zienswijzen.

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken over punten die op de agenda staan. Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding. Per agendapunt kan er 1 vertegenwoordiger van een instantie inspreken. En om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FED). Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.

Hiernaast is het mogelijk dat raadsleden extra inspreekavonden organiseren op dinsdagavond.

Als u wilt inspreken, moet u zich 48 uur van tevoren aanmelden. Uw naam komt dan op de openbare insprekerslijst. U kunt uw tekst tot 48 uur voor aanvang van de vergadering naar de commissie mailen, secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl. Let op: u stuurt uw aanmelding dan wel tekst uiterlijk op maandag 17 januari voor 13:30 uur in. 

Inspreken? Hiertoe zijn drie mogelijkheden:

1. Als je wilt inspreken bij de Raadscommissie RO: meld je dan uiterlijk  op maandagochtend 17 januari as aan via het formulier op de website van de gemeente aan.

2. Als je niet wilt inspreken kun je ook je tekst vooraf mailen naar secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl.

3. Als laatste kun je ook een email sturen naar MailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl, dan mail je rechtstreeks naar de leden van de Raadscommissie RO

Inspreken is één van de manieren om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Zie voor andere manieren de pagina invloed.

De Bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend, heeft meerdere malen ingesproken en zal ook nu weer contact opnemen met de raadscommissie RO.

Update en oproep – Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

UPDATE: Zitting n.a.v. de vaststelling van het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

26 oktober 2021 vond de zitting plaats bij de Raad van State over het beroep van de bewonersvereniging tegen het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

De bewonersvereniging heeft zienswijzen en beroepschriften ingediend tegen de vaststelling van twee bestemmingsplannen elders op de Zuidas, namelijk Vivaldi, Kavel 13 en Ravel. Die twee bestemmingsplannen lopen vooruit op de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas uit 2018. Met het beroep tegen die twee bestemmingsplannen beoogt de bewonersvereniging onder meer dat de drie grootschalige voorzieningen die de Gemeente nu op Kop Zuidas wil realiseren, op Vivaldi, Kavel 13 of Ravel worden bestemd. 

Op 1 december 2021 was de uitspraak voor Vivaldi, Kavel 13. Belangrijkste uitkomsten voor de buurt zijn:

 1. De Gemeente voerde aan dat we niet ontvankelijk zouden zijn en geen procesbelang zouden hebben, wij vonden dat wel. De Raad van State was het met ons eens.
 2. De Gemeente vroeg de Raad van State om vereenvoudigde afwikkeling en samenvoeging van de procedures. Wij wilden dat niet. De Raad van State ging met ons mee.
 3. De Raad van State heeft helaas ook geoordeeld dat de Gemeente Vivaldi, Kavel 13 in redelijkheid niet heeft hoeven aanmerken als in het bijzonder geschikt voor de vestiging van de drie grootschalige voorzieningen. Belangrijkste reden is dat Vivaldi, Kavel 13 volgens de Raad van State primair dient als kantorenlocatie en de Gemeenteraad de drie grootschalige voorzieningen en in het bijzonder de woonzorgvoorziening in een woongebied wil laten landen.

Wij zijn nog in afwachting van een zittingsdatum voor Ravel, een woonbuurt, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

OPROEP: In de zomer is de mogelijkheid geopend om een zienswijze in te dienen tegen de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas en hebben meerdere bewoners dat ook gedaan. De zienswijze die namens de buurtvereniging is ingediend vind je hier. De volgende stap is een beantwoording door de Gemeente van de verschillende zienswijzen en vaststelling door de Gemeenteraad. Daarna staat beroep open.

 1. Naar verwachting zal de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) op 15 december 2021 vergaderen over de herziening. Wij zullen dit nauwlettend volgen en u updaten zodra er actie is vereist. Als de herziening inderdaad ongewijzigd geagendeerd wordt, roepen we u allen op om in actie te komen en van u te laten horen. U kunt inspreken tijdens de digitale vergadering (u heeft dan 3 minuten de tijd) of u kunt in een paar woorden een e-mail sturen naar de Raadscommissie. Het is van belang dat de buurt zijn mening geeft. De bewonersvereniging zal dat ook doen, maar het helpt enorm als u dit individueel doet. Houd deze website en uw bewoners-appgroepen in de gaten voor updates hieromtrent. Alvast bedankt.
 2. Als u zelf een zienswijze heeft ingediend en die met ons wil delen, horen wij graag. Dit kan ons helpen in een eventuele juridische beroepsprocedure.

Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

Bureau Zuidas is voornemens een herziening op het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018 te publiceren.

De Bewonersvereniging is destijds nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan. Een van de speerpunten van de inbreng van de Bewonersvereniging was, gelet op de al vele grootschalige voorzieningen in het gebied zoals Suit Supply, de synagoge, Motel One en Flow, om verder louter kleinschalige voorzieningen te realiseren.

In het vigerende bestemmingsplan heeft dat geresulteerd in opname van een maximum van 250 m2 per vestiging voor maatschappelijke voorzieningen. 

De concept herziening die nu voorligt betreft een wijziging om drie grootschalige voorzieningen te realiseren: 

 • een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen van 1.200 m2; 
 • een buurtgezondheidscentrum van 1.000 m2; en 
 • een broedplaats van 1.000 m2.

De concept herziening kunt u hier vinden, onder agendapunt 5c. 

De Bewonersvereniging volgt de ontwikkelingen en heeft enkele acties ondernomen. Hierdoor vindt u een overzicht: 

 • op 5 november j.l. ontvingen leden van het bestuur bijgaande brief met vraag en antwoorden van Bureau Zuidas met een uitnodiging voor een virtuele informatiebijeenkomst over de voorgenomen 24-uursopvang. De brief kunt u hier lezen;
 • op 24 november j.l. nam de Bewonersvereniging deel aan de informatiebijeenkomst; 
 • op 1 december j.l.  heeft de Bewonersvereniging een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) gestuurd naar Stadsdeelkantoor Zuid, de Gemeenteraad en het College van B&W. Deze vindt u hier. Op 9 februari j.l. ontving de Bewonersvereniging het besluit op het verzoek met de daarbij behorende documenten. Gezien de grootte van deze documenten, zijn deze niet op de website van de Bewonersvereniging te raadplegen, maar kunt u die vinden onder “13 Wob-besluit Kop Zuidas II (09-02-2021), te vinden op het archief van Amsterdam ;
 • op 2 december j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid; 
 • op 8 december j.l. heeft de Bewonersvereniging tijdens een regulier/periodiek overleg met Bureau Zuidas afgesproken een afspraak te maken met de Volksbond (thans Per Mens genaamd), volgens de Gemeente de beoogde exploitant van de 24-uursopvang, en Bureau Zuidas; 
 • op 11 januari j.l. stuurde de Bewonersvereniging haar voorlopige standpunt t.a.v. de herziening aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de Gemeenteraad. Dit standpunt kunt u hier vinden; 
 • op 13 januari j.l. sprak de Bewonersvereniging in op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 1 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging een geüpdatete versie van het standpunt aan de Raadscommissie RO gestuurd, welke u hier kunt vinden; 
 • op 2 februari heeft de Bewonersvereniging een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Ravel en een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13. In het kort vraagt de Bewonersvereniging hierin om de drie grootschalige voorzieningen te realiseren op Ravel en/of Vivaldi; 
 • op 3 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 5 februari heeft de Bewonersvereniging een afspraak aangevraagd met wethouder Everhardt tot wiens portefeuille de herziening behoort; 
 • op 22 februari heeft de Bewonersvereniging een overleg gehad met Bureau Zuidas en Per Mens; 
 • op 16 april heeft zij een afspraak met de heer Everhardt. 

De Bewonersvereniging wacht nu op een inhoudelijke reactie op de twee zienswijzen die zij heeft ingediend en laatstgenoemde afspraak. Zij zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Kop Zuidas – Update werkzaamheden

Update werkzaamheden Kop zuidas – Presentatie algemene ledenvergadering 2019 Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Jouke Eppenga – projectmanager Kop Zuidas

Agenda

 1.  Bestemmingsplan
 2. Overzicht bouwkavels Kop Zuidas
 3. Inrichting openbare ruimte
 4. Vragen?

1.Bestemmingsplan

2.Overzicht Bouwkavels

Kavel G2: Zuidoever – Cordaan / 53 zorgwoningen / Oplevering: najaar 2019 / Aannemer: De Nijs
Kavel G1: Sud – COD/ 45 koopwoningen en commerciële voorzieningen / Oplevering: Begin 2020 /
Aannemer: Slokker
Kavel C2: Suitsupply – Suitsupply / Kantoor, Winkel, Coffeecorner / Oplevering: Medio 2020 /
Aannemer: JP van Eesteren
Kavel J: Crossover – AM / Kantoor, Woningen, Voorzieningen / Uitvoering: 2020-2021 / Aannemer: onbekend

3.Inrichting openbare ruimte

 • Gefaseerde aanleg, volgend op bouwkavels.
 • Gefaseerd ontwerpen van de verschillende deelgebieden
 • Ontwerp plein

Fasering:

2019
2020

Het Hogelandplein

Het nieuw te creëren Hogelandplein wordt aangelegd aan de west kant van de Kop Zuidas. Over de aanleg van dit plein zijn in de loop van het jaar een tweetal openbare besprekingen geweest in Oldschool. Wij hebben nadrukkelijk ingebracht dat het een mooi levendig en veilig plein moet worden waarbij een met kleinschalige plint bedrijfjes en winkels een natuurlijk toezicht en belang wordt gecreëerd. In het bestemmingsplan is daarom een maximale grootte voor deze commerciële eenheden van 250m2 opgenomen.

Nu lijkt het erop dat de uitgegeven plintkaart grotere units mogelijk maakt waardoor de kans bestaat dat toch anonieme grootbedrijven erin trekken. Wij hebben navraag gedaan bij Bureau Zuidas. Zonodig zoeken we het hogerop. Ook hebben we om een derde bijeenkomst over de inrichting van het plein gevraagd en duidelijk gemaakt dat het over plein én plinten moet gaan. Zodra we meer weten, is het te lezen op deze website.

Impressie Hogelandplein

Herziening Bestemmingsplan Kop Zuidas 2018

Het bestemmingsplan Kop Zuidas is door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van onze ingebrachte visie (hier na te lezen) en vooraf gevoerde overleg met bureau Zuidas, heeft het bestuur geconcludeerd dat er een goede basis is voor het ontstaan van een mooi nieuw deel van onze buurt. Natuurlijk blijven we scherp en houden we bij de uitvoering de vinger aan de pols. Voor het merendeel wordt er vanuit een gedeelde visie gewerkt. De lijnen naar bureau Zuidas zijn kort. Dus heeft u vragen of suggesties, neem dan zeker contact met ons op.

 • De reactie van Bureau Zuidas op de ingebrachte zienswijze leest u hier.
 • De officiële terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas 2018 in de Staatscourant leest u hier.

Ingediende Zienswijze op Bestemmingsplan Kop Zuidas

De bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft op 8 mei 2018 een zienswijze ingediend op het Ontwerp – Bestemmingsplan Kop Zuidas.

We hebben met tevredenheid kunnen constateren dat een aantal van onze punten, genoemd in eerdere discussies met vertegenwoordigers van Kop Zuidas, ter harte zijn genomen.

Evenwel een aantal zorgen- en aandachtspunten blijven wij echter hebben qua parkeerdruk, massaliteit van de woonblokken, groen aan het Wilgenlaantje, brug naar Zorgvliet, timing plaatsen geluidsschermen aan de A10, verhoogde windhinder, uitbreiding van het bestemmingsplan naar de 2 tunneltjes onder de A10 en Europaboulevard, grotere detailhandel dan eerder voorzien, meer speelruimte voor kinderen en veilige wegen rond de woningbouw, aandacht voor 65+ en tot slot zeker aandacht voor afval- en vuilnisvoorzieningen.

De volledige ingediende zienswijze kan u hier inkijken