Werkzaamheden Station RAI en omgeving

Hotel Nhow RAI Amsterdam in aanbouw – Foto: Marcel Steinbach

Vanaf deze zomer tot najaar 2019 vinden een hoop werkzaamheden plaats bij en rondom RAI. Aan het station, de tram, een fietstunnel en de RAI zelf.

Overzicht van de werkzaamheden:

 • Station RAI afsluiting fietsenstalling → 20 juli 2018 – februari 2019
 • Afsluiting fietstunnel onder Europaboulevard→ 31 juli 2018 – 29 augustus 2018
 • RAI Renovatie metrostation → 31 juli 2018 – mei 2019
 • Stremming tram 4 →1 oktober – juli 2019
 • Bouw hotel NHow → oplevering oktober 2019

Toelichting bij stremming tram 4:

Door werkzaamheden aan het spoor en de keerlus naast station RAI en werkzaamheden van waternet the de Rooseveltlaan, zal tram 4 tussen 1 oktober 2018 en 1 juli 2019 vanuit de Rijnstraat niet naar Station RAI rijden maar een aangepaste route rijden naar het Amstelstation.

De buslijnen blijven wel rijden, maar krijgen tijdelijke haltes. Alternatieven zijn de Noord/Zuidlijn, andere metrolijnen en de gewijzigde route van tram 12, die vanaf de zomerdienstregeling vanaf Amstelstation via het Museumplein en Leidseplein naar Amsterdam CS rijdt.

Bekijk hier het volledige overzicht van de werkzaamheden bij en rond station RAI.

Bezwaar tegen verkamering in de buurt

De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen het omzetten van zelfstandige volwaardige woningen naar onzelfstandige wooneenheden. Sinds ruim een jaar gebeurt dit in alle delen van Amsterdam. Inmiddels zijn er in de Mirandabuurt ook 2 aanvragen ingediend.

In Het Parool zijn al vele kritische ingezonden stukken en redactionele artikelen over dit fenomeen verschenen.

Ook in onze kontakten met buurtbewoners en andere bewonersverenigingen wordt dit als een uiterst ongewenste ontwikkeling gezien.

Een belangrijke doelstelling van de Bewonersvereniging het behoud en het versterken van een prettige en leefbare buurt is. Daarom vinden wij ons gemachtigd bezwaar te maken tegen ontwikkelingen die tegen deze doelstelling ingaan.

Het bezwaarschrift kan u hier inkijken.

Ingediende Zienswijze op Bestemmingsplan Kop Zuidas

De bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft op 8 mei 2018 een zienswijze ingediend op het Ontwerp – Bestemmingsplan Kop Zuidas.

We hebben met tevredenheid kunnen constateren dat een aantal van onze punten, genoemd in eerdere discussies met vertegenwoordigers van Kop Zuidas, ter harte zijn genomen.

Evenwel een aantal zorgen- en aandachtspunten blijven wij echter hebben qua parkeerdruk, massaliteit van de woonblokken, groen aan het Wilgenlaantje, brug naar Zorgvliet, timing plaatsen geluidsschermen aan de A10, verhoogde windhinder, uitbreiding van het bestemmingsplan naar de 2 tunneltjes onder de A10 en Europaboulevard, grotere detailhandel dan eerder voorzien, meer speelruimte voor kinderen en veilige wegen rond de woningbouw, aandacht voor 65+ en tot slot zeker aandacht voor afval- en vuilnisvoorzieningen.

De volledige ingediende zienswijze kan u hier inkijken

Kop Zuidas – Presentatie algemene ledenvergadering

Presentatie Kop Zuidas op de Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Jouke Eppenga – projectmanager Kop Zuidas

Bart van Eijk – omgevingsmanager Kop Zuidas

Agenda

 1.  Bestemmingsplan
 2. Overzicht ontwikkelingen Kop Zuidas
 3. Inrichting openbare ruimte
 4. BLVC

1.Bestemmingsplan

 • Waarom een nieuw bestemmingsplan?
  • Huidige plan verouderd: geen Van den Ende Theater, wel meer behoefte aan woningen.
  • Visie Zuidas 2016
 • Participatie
  • Kop Zuidasgesprekken
  • Informatie-avond
  • Schriftelijke reacties
 • Belangen
  • Voorkom massaliteit
  • Voldoende ruimte voor groen, vooral in het park
  • Voldoende parkeerplaatsen
  • Kleinschalige voorzieningen
  • Multifunctionele, levendige inrichting van het plein

 • Programma
 • Bouwhoogte
 • Groen en water
 • Parkeren

Zienswijzen: t/m 9 mei

Vaststelling door gemeenteraad in het najaar

 

2.Overzicht Ontwikkelingen

Kavel G2: Zuidoever – Cordaan / 53 zorgwoningen / Oplevering: Medio 2019 / Aannemer: De Nijs

 

Kavel G1: Sud – COD / 45 koopwoningen / Oplevering: Eind 2019 / Aannemer: Slokker

 

 

 

Kavel C2: Suitsupply – Suitsupply / Kantoor, Winkel, Coffee corner / Oplevering: Begin 2020 / Aannemer: JP van Eesteren

 

 

Kavel J: Crossover – AM / Kantoor, Woningen, Voorzieningen / Uitvoering: 2019-2021 / Aannemer: onbekend

 

 

 

 

 

3.Inrichting openbare ruimte

 • Gefaseerde aanleg, volgend op bouwkavels.
  • Tussen synagoge en RIV
  • Rond kavels G en C2, inclusief plein
 • Gefaseerd ontwerpen van de verschillende deelgebieden
 • Participatie

Fasering:

2018
2019
2020
 4.Omgaan met bouwhinder – BLVC-kader Zuidas
 • Hinderbeperking aan de bron
  • Verbod op traditioneel heien, damwanden drukken (waar mogelijk)
  • Kleine bouwplaats, korte bouwtijd
  • Bij voorkeur pre-fab bouwen
  • Tijdstip hinder
 • Nette bouwplaats, mooie uitstraling
  • Mooie bouwhekken
  • Geen troep buiten de bouwplaats
 • Doorstroming verkeer
  • Geen bouwverkeer in de spits
  • Behoud van wegcapaciteit
  • Bufferplaatsen voorkomt wachtende vrachtwagens
  • 2-richting- fietspaden open houden
 • Goede communicatie
  • Goede en eerlijke communicatie vooraf
  • Informatiecentrum in WTC centrale hal (presentaties, maquette, rondleidingen)
  • Informatie over alle bouwprojecten via 1-loket
 • Innovatieve marktoplossingen

Overzicht activiteiten 2017/ 2018

Bij deze een kort overzicht van de activiteiten van de bewonersvereniging in 2017 en eerste helft 2018

Ontwikkelingen in de buurt

 • Het bestuur heeft een eerste contact gelegd met onze nieuwe buren in Kop Zuidas. We gaan hen informeren over onze activiteiten. Wij streven naar samenwerking, ook om sterker te staan bij gezamenlijke belangen. Het ‘samen sterk’ kan zeer nuttig zijn in de relaties met de gemeente en Bureau Zuidas.
 • Het bestuur is, samen met bewoners, in gesprek met de directie van de nieuwe basisschool: Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam, voor ca 500 kinderen. Gelegen tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Peulstraat. De school start in het komende schooljaar. Alles onder één dak: voor kinderen van 0 tot 13 jaar, incl voor- en naschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het overleg heeft oa geleid tot het deels vergroenen van het dak naast zonnepanelen.
 • Met de synagoge is gesproken over parkeeroverlast tijdens de kerkelijke activiteiten. Gewezen is op de parkeerplekken bij het zwembad en in de nog te bouwen parkeergarages van de kantoren langs de A10. De medewerkers van de Synagoge zijn graag bereid tot medewerking. Maar de problemen zijn hardnekkig.

In gesprek met Gemeente

Met de gemeente voert het bestuur regelmatig overleg voor een betere verkeerscirculatie in de buurt. Veel buurtklachten betreffen de verkeersdrukte aan het eind van de Betuwestraat.

 • De eerste resultaten zijn: 30 km borden en/of 30 km teksten op toegangswegen, verkeersdrempels, een ‘oortje’ aan het wandelpad bij de Stichtstraat tbv ambulances etc.
 • Over mogelijkheden om verbodsborden voor vrachtverkeer te plaatsen wordt nu nagedacht.
 • De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden tot extra parkeerplekken in de buurt.
 • Op ons verzoek wordt nu ook gezocht naar een oplossing voor het gebrek aan fietsparkeerplaatsen aan de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwe woningen. Bakfietsen vragen speciale aandacht.

Ontwikkelingen Kop Zuidas

 • Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het Kop Zuidasgebied. Bureau Zuidas heeft buurtgesprekken georganiseerd over plannen voor dit gebied. Het bestuur was aanwezig en heeft een inhoudelijke inspraakreactie gegeven op het concept. Een aantal van onze wensen en ideeën zijn gehonoreerd in de uitwerking van het tweede plan: ter versterking van het groene en rustige karakter van de buurt hebben we gepleit voor behoud van het Wilgenlaantje. In de plannen is dit nu verwerkt tot een Wilgenparkstrook. Ons pleidooi voor meer groen en duurzaamheid op andere plekken in het plan is is terug te zien in o.a. groene daken, watervertragende groenstroken en groen in de straten en binnengebieden. Dit nieuwe bestemmingsplan voor Kop Zuidas zal in maart/april gereed zijn voor inspraak.
 • In het nieuwe bestemmingsplan zien we een verschuiving van werken naar wonen. En al het parkeren is in principe onder de gebouwen. Dit is gemeentelijk beleid.
 • Naast Motel One komt het hoofdkantoor van SuitSupply, de grond wordt nu bouwrijp gemaakt. De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit pand. Dit is helaas niet gehonoreerd.
 • Tegenover Happy Italy komt een stadsplein: het Hogelandplein. Belangstellenden en de bewonersvereniging zijn/worden betrokken bij de inrichting van het plein: veel groen, water, bomen tegen de wind, speelmogelijkheden, bankjes e.d.
 • Tussen het Hogelandplein en de bestaande nieuwbouw start maart/april/mei de bouw van twee nieuwe complexen: een vestiging van Cordaan voor dementerende ouderen en een appartementengebouw genaamd SUD (bekijk hier het 360 filmpje ). In de plint komen kleinschalige buurtgerichte voorzieningen, o.a. horeca. Beide gebouwen zijn gereed over 1,5 a 2 jaar.

Ziet of hoort u van ontwikkelingen in de buurt die ook voor uw medebewoners interessant kunnen zijn? Laat het ons weten.

Algemene ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering:

Woensdag 25 april 2018, 20.00 uur

Old School, Gaasterlandstraat 3-5

 

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Opening, mededelingen
 •  Over de ontwikkelingen in de buurt:
  – Jouke Eppenga en Bart van Eijk, bureau Zuidas
  – Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt
 •  Samenvatting ledenvergadering 2017
 • Verantwoording bestuur 2017: algemeen en financieel
 • Bestuurswisseling
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

 

Afwijzing bezwaar bewonersvereniging tegen hoogte Suit Supply Kavel C2

Ingescande reactie van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam met afwijzing van het bezwaar door de bewonersvereniging gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning aan Suit Supply (Kavel C2).

brief Omgevingsdienst 11mei17

nota v beantw 11mei17

nota v beantw 11mei17pag2

Omgevingsvergunning kavel C2 pag 3

Het ingezonden bezwaar van de bewonersvereniging is te vinden in een eerder bericht.

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning Suit Supply (Kavel C2)

Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’
Secretariaat Oldambtstraat 8
1079 PT Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Regiebureau
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 20 maart 2017

Zienswijze

Betreft: Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam

Geachte Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

De bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’ maakt bij deze bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam, door uw College.

Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen af te wijken van het vigerende bestemmingsplan (dd 05-18-2010).
De bewonersvereniging heeft bij de vaststelling van dit bestemmingsplan veel nadruk gelegd op de bouwvoorwaarden, o.a. op de bouwhoogte. De gekozen bouwhoogte was bedoeld om de woonkwaliteit van de bewoners te beschermen en is in alle nieuwe gebouwen op de Kop Zuidas gerespecteerd. Ook in stedebouwkundig opzicht is hiervoor gekozen.
Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen deze bouwvoorwaarden uit het bestaande plan te tillen met enorme overschrijdingen tot gevolg. Het betreft o.a. een bouwhoogte van 58 m, dat is een overschrijding van 31 meter waar een maximale hoogte van 27 meter is toegestaan. De overschrijding is zodanig dat de vraag rijst wat de waarde van een bestemmingsplan is.
Uitvoering van deze plannen zou voor de bewoners van zowel de Veluwebuurt als van Kop Zuidas (Square en Rivers) een grote aantasting van hun woongenot (bezonning, windhinder en visuele kwaliteit) betekenen.
Gaarne willen wij onze bezwaren nader uiteenzetten en toelichten.

Hoogachtend,

H.C. Dijkman, voorzitter                            M.C. ten Holt, bestuurslid Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’