Het Hogelandplein

Het nieuw te creëren Hogelandplein wordt aangelegd aan de west kant van de Kop Zuidas. Over de aanleg van dit plein zijn in de loop van het jaar een tweetal openbare besprekingen geweest in Oldschool. Wij hebben nadrukkelijk ingebracht dat het een mooi levendig en veilig plein moet worden waarbij een met kleinschalige plint bedrijfjes en winkels een natuurlijk toezicht en belang wordt gecreëerd. In het bestemmingsplan is daarom een maximale grootte voor deze commerciële eenheden van 250m2 opgenomen.

Nu lijkt het erop dat de uitgegeven plintkaart grotere units mogelijk maakt waardoor de kans bestaat dat toch anonieme grootbedrijven erin trekken. Wij hebben navraag gedaan bij Bureau Zuidas. Zonodig zoeken we het hogerop. Ook hebben we om een derde bijeenkomst over de inrichting van het plein gevraagd en duidelijk gemaakt dat het over plein én plinten moet gaan. Zodra we meer weten, is het te lezen op deze website.

Impressie Hogelandplein

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam geopend

De nieuwe basisschool, een alles-in-1 school, aan De Peelstraat is eind oktober in gebruik genomen.

Wij hebben vooraf constructief met de school overleg gehad en zullen dat voortzetten. De school heeft aangegeven graag problemen die worden ondervonden in open overleg met elkaar te bespreken. De school wil graag een goede buur zijn.

Wij feliciteren de school met de opening.

We blijven in contact op met de school om de wederzijds ervaringen, waaronder de verkeersafwikkeling, te bespreken.

Buurtschouw

Op 18 juli heeft de Bewonersvereniging met diverse ambtenaren een buurtschouw gehouden. Dit heeft geresulteerd in een lijst van twintig aandachtspunten.

Belangrijk: ziet u een misstand zoals losse tegels, verzakkingen, verkeerd neergezet vuilnis, scheve of kapotte lantaarnpalen , geef dat door met foto via de app “Verbeter de Buurt” of bel 1420! Handig is het nummer van de lantarenpaal en vuilniscontainer te vermelden bij je melding. Gemelde misstanden worden binnen 48u opgepakt door de gemeente. Onze ervaring is positief hierover.

Punten die onder andere verder opgepakt of onderzocht worden zijn:

 • Inrijverbod zware vrachtwagens in de hele buurt (vrijstelling bestemmingsverkeer eenvoudig op aanvraag)
 • Verduidelijken fietspad Zuidelijke Wandelweg en handhaving paaltjes die autoverkeer op fietspaden belemmeren.
 • Fietsnietjes Zuidelijke Wandelweg om de chaos aan fietsen op de grasstrook op te lossen.
 • Splitsen parkeervergunningengebied Rivierenbuurt en de Pijp.
 • Zoeken naar nieuwe parkeerplekken, mede ter compensatie van het weghalen van bestaande plekken en aangescherpt parkeerbeleid.
 • Opknappen en veilig maken speeltuintje Baroniepad. Hiervoor is budget beschikbaar.

Herziening Bestemmingsplan Kop Zuidas 2018

Het bestemmingsplan Kop Zuidas is door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van onze ingebrachte visie (hier na te lezen) en vooraf gevoerde overleg met bureau Zuidas, heeft het bestuur geconcludeerd dat er een goede basis is voor het ontstaan van een mooi nieuw deel van onze buurt. Natuurlijk blijven we scherp en houden we bij de uitvoering de vinger aan de pols. Voor het merendeel wordt er vanuit een gedeelde visie gewerkt. De lijnen naar bureau Zuidas zijn kort. Dus heeft u vragen of suggesties, neem dan zeker contact met ons op.

 • De reactie van Bureau Zuidas op de ingebrachte zienswijze leest u hier.
 • De officiële terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas 2018 in de Staatscourant leest u hier.

Werkzaamheden Station RAI en omgeving

Hotel Nhow RAI Amsterdam in aanbouw – Foto: Marcel Steinbach

Vanaf deze zomer tot najaar 2019 vinden een hoop werkzaamheden plaats bij en rondom RAI. Aan het station, de tram, een fietstunnel en de RAI zelf.

Overzicht van de werkzaamheden:

 • Station RAI afsluiting fietsenstalling → 20 juli 2018 – februari 2019
 • Afsluiting fietstunnel onder Europaboulevard→ 31 juli 2018 – 29 augustus 2018
 • RAI Renovatie metrostation → 31 juli 2018 – mei 2019
 • Stremming tram 4 →1 oktober – juli 2019
 • Bouw hotel NHow → oplevering oktober 2019

Toelichting bij stremming tram 4:

Door werkzaamheden aan het spoor en de keerlus naast station RAI en werkzaamheden van waternet the de Rooseveltlaan, zal tram 4 tussen 1 oktober 2018 en 1 juli 2019 vanuit de Rijnstraat niet naar Station RAI rijden maar een aangepaste route rijden naar het Amstelstation.

De buslijnen blijven wel rijden, maar krijgen tijdelijke haltes. Alternatieven zijn de Noord/Zuidlijn, andere metrolijnen en de gewijzigde route van tram 12, die vanaf de zomerdienstregeling vanaf Amstelstation via het Museumplein en Leidseplein naar Amsterdam CS rijdt.

Bekijk hier het volledige overzicht van de werkzaamheden bij en rond station RAI.

Bezwaar tegen verkamering in de buurt

De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen het omzetten van zelfstandige volwaardige woningen naar onzelfstandige wooneenheden. Sinds ruim een jaar gebeurt dit in alle delen van Amsterdam. Inmiddels zijn er in de Mirandabuurt ook 2 aanvragen ingediend.

In Het Parool zijn al vele kritische ingezonden stukken en redactionele artikelen over dit fenomeen verschenen.

Ook in onze kontakten met buurtbewoners en andere bewonersverenigingen wordt dit als een uiterst ongewenste ontwikkeling gezien.

Een belangrijke doelstelling van de Bewonersvereniging het behoud en het versterken van een prettige en leefbare buurt is. Daarom vinden wij ons gemachtigd bezwaar te maken tegen ontwikkelingen die tegen deze doelstelling ingaan.

Het bezwaarschrift kan u hier inkijken.

Ingediende Zienswijze op Bestemmingsplan Kop Zuidas

De bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft op 8 mei 2018 een zienswijze ingediend op het Ontwerp – Bestemmingsplan Kop Zuidas.

We hebben met tevredenheid kunnen constateren dat een aantal van onze punten, genoemd in eerdere discussies met vertegenwoordigers van Kop Zuidas, ter harte zijn genomen.

Evenwel een aantal zorgen- en aandachtspunten blijven wij echter hebben qua parkeerdruk, massaliteit van de woonblokken, groen aan het Wilgenlaantje, brug naar Zorgvliet, timing plaatsen geluidsschermen aan de A10, verhoogde windhinder, uitbreiding van het bestemmingsplan naar de 2 tunneltjes onder de A10 en Europaboulevard, grotere detailhandel dan eerder voorzien, meer speelruimte voor kinderen en veilige wegen rond de woningbouw, aandacht voor 65+ en tot slot zeker aandacht voor afval- en vuilnisvoorzieningen.

De volledige ingediende zienswijze kan u hier inkijken

Kop Zuidas – Presentatie algemene ledenvergadering

Presentatie Kop Zuidas op de Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Jouke Eppenga – projectmanager Kop Zuidas

Bart van Eijk – omgevingsmanager Kop Zuidas

Agenda

 1.  Bestemmingsplan
 2. Overzicht ontwikkelingen Kop Zuidas
 3. Inrichting openbare ruimte
 4. BLVC

1.Bestemmingsplan

 • Waarom een nieuw bestemmingsplan?
  • Huidige plan verouderd: geen Van den Ende Theater, wel meer behoefte aan woningen.
  • Visie Zuidas 2016
 • Participatie
  • Kop Zuidasgesprekken
  • Informatie-avond
  • Schriftelijke reacties
 • Belangen
  • Voorkom massaliteit
  • Voldoende ruimte voor groen, vooral in het park
  • Voldoende parkeerplaatsen
  • Kleinschalige voorzieningen
  • Multifunctionele, levendige inrichting van het plein

 • Programma
 • Bouwhoogte
 • Groen en water
 • Parkeren

Zienswijzen: t/m 9 mei

Vaststelling door gemeenteraad in het najaar

 

2.Overzicht Ontwikkelingen

Kavel G2: Zuidoever – Cordaan / 53 zorgwoningen / Oplevering: Medio 2019 / Aannemer: De Nijs

 

Kavel G1: Sud – COD / 45 koopwoningen / Oplevering: Eind 2019 / Aannemer: Slokker

 

 

 

Kavel C2: Suitsupply – Suitsupply / Kantoor, Winkel, Coffee corner / Oplevering: Begin 2020 / Aannemer: JP van Eesteren

 

 

Kavel J: Crossover – AM / Kantoor, Woningen, Voorzieningen / Uitvoering: 2019-2021 / Aannemer: onbekend

 

 

 

 

 

3.Inrichting openbare ruimte

 • Gefaseerde aanleg, volgend op bouwkavels.
  • Tussen synagoge en RIV
  • Rond kavels G en C2, inclusief plein
 • Gefaseerd ontwerpen van de verschillende deelgebieden
 • Participatie

Fasering:

2018
2019
2020
 4.Omgaan met bouwhinder – BLVC-kader Zuidas
 • Hinderbeperking aan de bron
  • Verbod op traditioneel heien, damwanden drukken (waar mogelijk)
  • Kleine bouwplaats, korte bouwtijd
  • Bij voorkeur pre-fab bouwen
  • Tijdstip hinder
 • Nette bouwplaats, mooie uitstraling
  • Mooie bouwhekken
  • Geen troep buiten de bouwplaats
 • Doorstroming verkeer
  • Geen bouwverkeer in de spits
  • Behoud van wegcapaciteit
  • Bufferplaatsen voorkomt wachtende vrachtwagens
  • 2-richting- fietspaden open houden
 • Goede communicatie
  • Goede en eerlijke communicatie vooraf
  • Informatiecentrum in WTC centrale hal (presentaties, maquette, rondleidingen)
  • Informatie over alle bouwprojecten via 1-loket
 • Innovatieve marktoplossingen

Overzicht activiteiten 2017/ 2018

Bij deze een kort overzicht van de activiteiten van de bewonersvereniging in 2017 en eerste helft 2018

Ontwikkelingen in de buurt

 • Het bestuur heeft een eerste contact gelegd met onze nieuwe buren in Kop Zuidas. We gaan hen informeren over onze activiteiten. Wij streven naar samenwerking, ook om sterker te staan bij gezamenlijke belangen. Het ‘samen sterk’ kan zeer nuttig zijn in de relaties met de gemeente en Bureau Zuidas.
 • Het bestuur is, samen met bewoners, in gesprek met de directie van de nieuwe basisschool: Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam, voor ca 500 kinderen. Gelegen tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Peulstraat. De school start in het komende schooljaar. Alles onder één dak: voor kinderen van 0 tot 13 jaar, incl voor- en naschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het overleg heeft oa geleid tot het deels vergroenen van het dak naast zonnepanelen.
 • Met de synagoge is gesproken over parkeeroverlast tijdens de kerkelijke activiteiten. Gewezen is op de parkeerplekken bij het zwembad en in de nog te bouwen parkeergarages van de kantoren langs de A10. De medewerkers van de Synagoge zijn graag bereid tot medewerking. Maar de problemen zijn hardnekkig.

In gesprek met Gemeente

Met de gemeente voert het bestuur regelmatig overleg voor een betere verkeerscirculatie in de buurt. Veel buurtklachten betreffen de verkeersdrukte aan het eind van de Betuwestraat.

 • De eerste resultaten zijn: 30 km borden en/of 30 km teksten op toegangswegen, verkeersdrempels, een ‘oortje’ aan het wandelpad bij de Stichtstraat tbv ambulances etc.
 • Over mogelijkheden om verbodsborden voor vrachtverkeer te plaatsen wordt nu nagedacht.
 • De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden tot extra parkeerplekken in de buurt.
 • Op ons verzoek wordt nu ook gezocht naar een oplossing voor het gebrek aan fietsparkeerplaatsen aan de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwe woningen. Bakfietsen vragen speciale aandacht.

Ontwikkelingen Kop Zuidas

 • Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het Kop Zuidasgebied. Bureau Zuidas heeft buurtgesprekken georganiseerd over plannen voor dit gebied. Het bestuur was aanwezig en heeft een inhoudelijke inspraakreactie gegeven op het concept. Een aantal van onze wensen en ideeën zijn gehonoreerd in de uitwerking van het tweede plan: ter versterking van het groene en rustige karakter van de buurt hebben we gepleit voor behoud van het Wilgenlaantje. In de plannen is dit nu verwerkt tot een Wilgenparkstrook. Ons pleidooi voor meer groen en duurzaamheid op andere plekken in het plan is is terug te zien in o.a. groene daken, watervertragende groenstroken en groen in de straten en binnengebieden. Dit nieuwe bestemmingsplan voor Kop Zuidas zal in maart/april gereed zijn voor inspraak.
 • In het nieuwe bestemmingsplan zien we een verschuiving van werken naar wonen. En al het parkeren is in principe onder de gebouwen. Dit is gemeentelijk beleid.
 • Naast Motel One komt het hoofdkantoor van SuitSupply, de grond wordt nu bouwrijp gemaakt. De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit pand. Dit is helaas niet gehonoreerd.
 • Tegenover Happy Italy komt een stadsplein: het Hogelandplein. Belangstellenden en de bewonersvereniging zijn/worden betrokken bij de inrichting van het plein: veel groen, water, bomen tegen de wind, speelmogelijkheden, bankjes e.d.
 • Tussen het Hogelandplein en de bestaande nieuwbouw start maart/april/mei de bouw van twee nieuwe complexen: een vestiging van Cordaan voor dementerende ouderen en een appartementengebouw genaamd SUD (bekijk hier het 360 filmpje ). In de plint komen kleinschalige buurtgerichte voorzieningen, o.a. horeca. Beide gebouwen zijn gereed over 1,5 a 2 jaar.

Ziet of hoort u van ontwikkelingen in de buurt die ook voor uw medebewoners interessant kunnen zijn? Laat het ons weten.