Bezwaarschrift tegen vergunning Graafschapstraat 98 te Amsterdam

Aan het Juridische Bureau gemeente Amsterdam             Amsterdam, 4 juli 2018

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Geachte mevrouw, mijnheer

Deze mail betreft een BEZWAAR tegen de vergunning voor Graafschapstraat 98 in Amsterdam.

Dossier 2018-27645.

In vervolg op ons voorlopige bezwaar dd 17 juni 2018, uw kenmerk JB.18.004639.001, ontvangt u bij deze het formele bezwaar.

De vergunning betreft het omzetten van 1 zelfstandige wooneenheid in 4 onzelfstandige wooneenheden.

De beschikbare informatie die ter beschikking is gesteld betreft

. een zicht op de locatie,

. de gewenste woningindeling,

. de puntentelling,

. de aanvraag van dhr Marcel Melis (op de aanvraag wordt niet aangegeven of dhr Melis eigenaar/eigenaar-bewoner/toekomstig eigenaar/of anders is) ,

. het besluit van de gemeente op de aanvraag cq de vergunning,

. het rapport interne geluidsisolatie

Mij is verzekerd dat dit verzoek via de post ook via de mail aan u, het Juridisch Bureau van de gemeente,  gestuurd kan worden. Met als mailadres: jz.sdz@amsterdam.nl. U ontvangt ze digitaal en op papier.

Wij tekenen bezwaar aan namens de Bewonersvereniging De Mirandabuurt.

Als bewonersvereniging maken wij in het algemeen bezwaar tegen het grootscheepse omzetten van  zelfstandige volwaardige woningen naar, in dit geval 4, onzelfstandige wooneenheden. De Graafschapstraat 98 is de eerste woning in het gebied van de Bewonersvereniging en als zodanig een precedent in het gebied.  Een belangrijke doelstelling van de Bewonersvereniging is het behoud en het versterken van een prettige en leefbare buurt. Daarom vinden wij ons gemachtigd om bezwaar te maken tegen ontwikkelingen die tegen deze doelstelling ingaan.

In Het Parool zijn inmiddels al vele kritische ingezonden stukken en redactionele artikelen over dit fenomeen verschenen. In onze kontakten met de buurtbewoners en andere bewonersverenigingen wordt dit ook als een uiterst ongewenste ontwikkeling gezien.

Redenen:

In de Rivierenbuurt (waar de Mirandabuurt onderdeel van uit maakt) worden de gevolgen duidelijk zichtbaar. Met gemiddeld naar schatting 20 verleende vergunningen per week, alleen al in de Rivierenbuurt, worden 20 woningen aan de gecontroleerde woningmarkt onttrokken ten behoeve van ‘studentenkamers’, airbnb kamers, expat kamers etc. Permanente bewoning met reguliere en bekende buren verdwijnt in deze panden. Zo ook algemene kontakten met de huisbaas. Daarvoor in de plaats komen anonieme bewoners met anonieme huisbazen, een grote doorstroming, bewoners met andere woonculturen, zonder gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheden, zonder binding met de buren, de straat en de buurt. Het gezamenlijke trappenhuis wordt feitelijk een verlengde van de straat, zoveel sleutels zijn er in omloop. Het doorverhuren in weekends en vakanties vindt veelvuldig plaats.

Het gevaar is dat met het verdwijnen van gezinswoningen ook algemene voorzieningen uit de buurt verdwijnen. Het karakter van een straat of wijk kan ingrijpend veranderen.

Met de huidige huizenmarkt is deze ontwikkeling een grotendeels financiële aangelegenheid. Een toenemend percentage van de woningen wordt opgekocht door investerings- en beleggersclubs. Deze hebben echt geen doelstelling om huurders aan woonruimte te helpen. Het verdienmodel is duidelijk.

De indruk bestaat dat de gemeente gevraagde vergunningen, als aan minimale eisen wordt voldaan, zondermeer verleent. Er is naar het lijkt geen rem ingebouwd. De gemeente mist straks alle zicht en controle op de feitelijke uitwerking van haar vergunningverlening. En de huidige buren en buurtbewoners staan met lege handen.

Plus, niet te vergeten, alle mensen op wachtlijsten, er zijn immers nog minder woningen in het bestand.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u, als vergunningverlenende instantie, nog eens uiterst kritisch na te gaan of de Graafschapstraat 98 geschikt is om omgezet te worden in 3 kamers van 11m2 en 1 kamer van 8 m2. Middenin een volledig bewoond appartementsgebouw.

Wij lezen in de stukken dat er toch nog enige aanpassingen nodig zijn om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen.

Wij zijn van mening dat we (weer) toe moeten naar de situatie dat een koopwoning door de eigenaar bewoond moet worden.

Wij doen een beroep op u om een beleid te voeren dat overlast helpt te voorkómen in plaats van achteraf in te moeten grijpen. U schrijft immers dat een vergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat het geordend woon- en leefmilieu niet gewaarborgd is en sprake is van overlast.

In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet,

Hetti Willemse, wnd voorzitter,

Jessica Bartels, penningmeester

Bewonersvereniging De Mirandabuurt.

Stichtstraat 37, 1079RC Amsterdam

Bartelsj@xs4all.nl

020 6427848