Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning Suit Supply (Kavel C2)

Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’
Secretariaat Oldambtstraat 8
1079 PT Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Regiebureau
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 20 maart 2017

Zienswijze

Betreft: Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam

Geachte Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

De bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’ maakt bij deze bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam, door uw College.

Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen af te wijken van het vigerende bestemmingsplan (dd 05-18-2010).
De bewonersvereniging heeft bij de vaststelling van dit bestemmingsplan veel nadruk gelegd op de bouwvoorwaarden, o.a. op de bouwhoogte. De gekozen bouwhoogte was bedoeld om de woonkwaliteit van de bewoners te beschermen en is in alle nieuwe gebouwen op de Kop Zuidas gerespecteerd. Ook in stedebouwkundig opzicht is hiervoor gekozen.
Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen deze bouwvoorwaarden uit het bestaande plan te tillen met enorme overschrijdingen tot gevolg. Het betreft o.a. een bouwhoogte van 58 m, dat is een overschrijding van 31 meter waar een maximale hoogte van 27 meter is toegestaan. De overschrijding is zodanig dat de vraag rijst wat de waarde van een bestemmingsplan is.
Uitvoering van deze plannen zou voor de bewoners van zowel de Veluwebuurt als van Kop Zuidas (Square en Rivers) een grote aantasting van hun woongenot (bezonning, windhinder en visuele kwaliteit) betekenen.
Gaarne willen wij onze bezwaren nader uiteenzetten en toelichten.

Hoogachtend,

H.C. Dijkman, voorzitter                            M.C. ten Holt, bestuurslid Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’