Kissing monkeys terug in onze buurt

Het is je wellicht al opgevallen dat het kunstwerk “Kissing monkeys” van Roosart Paintings een nieuw thuis heeft gekregen in onze buurt, dankzij lobbywerk van ons en met de hulp en steun van de gemeente Amsterdam.

Dit kunstwerk ontstond tijdens de turbulente periode van de coronapandemie, en was oorsponkelijk gamaakt op het inmiddels gesloopte gebouw dat bekend stond als Old School. Het kunstwerk heeft nu een nieuw leven gekregen, en we zijn trots dat het nu bij ons in de buurt te bewonderen is.

“Kissing monkeys” is veel meer dan alleen een herinnering aan de coronatijd. Het heeft een diepere betekenis en nodigt ons uit om na te denken over onze plaats in de wereld. Het kunstwerk symboliseert dat ondanks de vermeende superioriteit van de mens op aarde, wij ook simpelweg onderdeel zijn van de natuur, met al onze kwetsbaarheden. Het herinnert ons eraan dat wij niet alles kunnen regisseren en controleren, en dat we onze plek moeten vinden in harmonie met de natuurlijke wereld om ons heen.

Het beeld van kussende apen verbeeldt op prachtige wijze de innige band tussen de mens en de natuur. Het herinnert ons eraan dat wij, net als deze dieren, liefde en genegenheid delen en dat we ons niet los kunnen maken van onze omgeving.

Het kunstwerk nodigt ons uit om te reflecteren op onze relatie met de natuur, en ons bewustzijn te vergroten over hoe onze handelingen invloed kunnen hebben op het fragiele ecosysteem waarin we leven.

Laat het een bron van inspiratie zijn voor een duurzamere en harmonieuzere toekomst.

Reactie op artikel “Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas.” uit het Parool van 10 oktober.

Vandaag heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de De Mirandabuurt vereniging bij de Raad van State zitting gehad betreffende de voorgenomen wijzigingen op het bestemmingsplan Kop Zuidas 2018.

Het Parool heeft naar aanleiding van deze zitting een artikel gepubliceerd, waarin het bestuur van de Bewonersvereniging “De Mirandabuurt” niet vooraf gekend is.

Het bestuur constateert dat een opmerking in dat artikel over overlast van twee middelbare scholen en bewoners van twee verzorgingstehuizen, op een misverstand berust.

Ter toelichting daarop: het bestuur verzet zich tegen een herziening van het bestemmingsplan voor Kop Zuidas, omdat het grootschalige voorzieningen mogelijk maakt waar kleinschalige (tot 250m2) was afgesproken. Die kleinschaligheid was afgesproken om de al bestaande druk op de leefbaarheid van de buurt niet te vergroten. De grens van het absorptievermogen van de buurt is namelijk bereikt wat betreft grootschalige voorzieningen. Het verzet tegen de komst daarvan, is mede ter bescherming van de kwetsbare categorieën personen die nu al in de buurt wonen, daaronder begrepen middelbare scholieren, bejaarden met dementie en leerlingen van speciaal basisonderwijs.

De Bewonersvereniging heeft niet gezegd, althans niet bedoeld te suggereren dat van die categorieën bewoners zelf overlast uitgaat.

✓ CLEAN UP JE STRAATJE

INGEZONDEN:

Eén zaterdag in de maand gaan ze aan de slag met vuil prikken in hun buurt. Een groep van inmiddels zo’n 14 mensen, die sinds de start in maart 2022 het zwerfvuil opruimen tussen de Europaboulevard en de Amstel, de zgn. Mirandabadbuurt.

Caroline Veraart ergerde zich al langer aan alle troep die overal in de buurt lag. Zij vroeg haar vriendin en buurtbewoonster Lynda Coster mee te helpen met het opzetten van een plan om een maandelijkse zwerfvuil prikactie op touw te zetten. ‘Clean up je straatje’ werd in het leven geroepen. Ze klopten bij welzijnsorganisatie Dynamo aan voor ondersteuning en subsidie. En nu is er dus de maandelijkse zwerfvuil-prikactie.

Om 10.00 uur wordt er gestart bij de Weteringkerk aan de Veluwelaan en na een uur prikken is daar een ‘after prik’ met koffie, thee en koekjes. En ook niet onbelangrijk, een gezellig samenzijn. Naast het schoonmaken van de buurt, vinden Lynda en Caroline het belangrijk dat mensen uit de hele buurt elkaar leren kennen, met elkaar zijn en iets voor de buurt doen waarin zij wonen.

In de laatste maanden van 2022 wordt er vuil geprikt op de zaterdagen 10 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom! 

✓ Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 22 juni ‘22

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers voor de Veluwebuurt en Kop Zuidas.


Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Via deze link kunt u het Voorlopig Besluit alsook de voorgenomen plekken in onze buurt vinden. 

Afgelopen jaar werd u reeds gevraagd om uw reactie op het initiële plan. De bewonersvereniging is opgevallen dat niet alle punten in het huidige voorstel zijn meegenomen. Een paar voorbeelden: de beperkte aanwezigheid van glascontainers is onveranderd, en ook de plaatsing van containers voor de entree aan de Gaasterland. Wij blijven onze terugkoppeling dan ook geven maar roepen u op om hetzelfde te doen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 22 juni 2022 Geeft u alstublieft uw mening in een reactie (zienswijze) uiterlijk 22 juni 2002 door via één van de volgende mogelijkheden:

1. Reactie online geven via de blauwe knop ‘Geef uw reactie.

2. Reactie via email te sturen aan inzamelvoorzieningen.zuid@amsterdam.nl. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is.

3. Reactie via brief te sturen aan Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Zuid t.a.v. Cok van Bergen Henegouw, Postbus 74019 1070 BA Amsterdam. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is, en uw handtekening

Meer informatie op amsterdam.nl/containers (ook voor andere buurten in verschillende stadsdelen) en telefonisch 06 280 303 80 (projectmedewerker S. Beaumont).

✓Clean up je straatje! Help mee om onze buurt schoon te houden!

De tweede zaterdag van mei is er weer een ‘Clean Up je straatje’ in de Mirandabuurt. Om 10.00 uur verwelkomen Caroline Veraart en Lynda Coster u graag in de Weteringkerk op de Veluwelaan. Waar prikstokken en vuilniszakken beschikbaar zijn!

Na een rondje prikken en opruimen is er voor de harde werkers koffie, thee, limonade en wat lekkers. Een mooie gelegenheid om onze buurt schoon te houden en (nader) kennis te maken met buurtbewoners.

Kom ook en houd onze buurt schoon!

Andere data voor de “clean up je straatje” zijn zaterdag 4 juni, 2 juli en 13 augustus!

✓Clean up je straatje! Help mee om onze buurt schoon te houden!

De tweede zaterdag van maart was de aftrap van ‘Clean Up je straatje’ in de Mirandabuurt. Om 10.00 uur had zich een groep van zo’n 30 buurtbewoners van jong tot oud, verzameld bij de Weteringkerk op de Veluwelaan. Na een welkom door de Clean Up organisatoren Caroline Veraart en Lynda Coster, ging de groep de buurt in, gewapend met een prikstok en vuilniszak.

Ruim een uur later kwam iedereen terug. Het resultaat was een flinke berg volle vuilniszakken, een schonere buurt en voldane buurtbewoners. Voor de harde werkers was er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Het werd een gezellig samenzijn waarin niet alleen ervaringen van het prikken werden gedeeld maar ook (nader) kennis werd gemaakt met elkaar.

Dank je wel Evert van Dynamo, die aan deze actie heeft meegeholpen en aan Tjeerd, de beheerder van de kerk, van wie we gebruik mogen maken van de faciliteiten in de kerk.

De volgende Clean Up is op zaterdag 9 april.
We starten weer om 10.00 uur bij de Weteringkerk.
Tot dan!

✓INGEZONDEN: DE GROENGRIJS BUS NAAR POLEN VOOR HULP OEKRAÏNE

Vereniging Groengrijs (van de Groengrijs bussen) is gevestigd in onze Mirandabuurt. Daarom berichten wij met trots dat Groengrijs hulpgoederen naar Polen i.s.m. Stichting ZuiderAmstel en het initiatief ‘Achterhoek helpt Oekraïne.’ Op de weg terug heeft Groengrijs tevens 45 mensen én een hondje meegenomen uit Oost Oekraïne. De groep varieerde in leeftijd van 3 tot 75 jaar. De vluchtelingen zijn hartelijk ontvangen op een vakantiepark in Elburg, waar ieder gezin in een vakantiehuisje is opgevangen. Het Groengrijs team is daarna nog eens naar Polen gereden. Misschien wilt u als buurtbewoner ook steunen. Dit kan met een donatie:

DONATIES ZIJN ZEER WELKOM: NL71RABO0129830658 t.n.v. Stichting ZuiderAmstel in beweging o.v.v. Vluchtelingenreis Oekraïne

Elke euro is welkom! De Stichting heeft een ANBI-status, donaties zijn aftrekbaar van de belasting. Kijk op de website van Groengrijs voor meer informatie.

Volg de reis op: https://www.polarsteps.com/TJMWopereis/4702942-oekraine

Mogelijkheid inspreken herziening bestemmingsplan Kop Zuidas 19-01-2021

Op woensdag 19 januari 2022 om 13:30 zal de Raadscommissie Ruimtelijke ordening (RO) het herziene bestemmingsplan voor Kop Zuidas willen vaststellen. Dit onderwerp staat als punt 3. op de agenda die via deze link is in te zien. Wij raden u aan deze te bekijken, omdat de commissie een tiental bijlagen bij dit agendapunt heeft gevoegd – waaronder advies van het stadsdeel Zuid alsook de ingediende zienswijzen.

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken over punten die op de agenda staan. Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding. Per agendapunt kan er 1 vertegenwoordiger van een instantie inspreken. En om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FED). Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.

Hiernaast is het mogelijk dat raadsleden extra inspreekavonden organiseren op dinsdagavond.

Als u wilt inspreken, moet u zich 48 uur van tevoren aanmelden. Uw naam komt dan op de openbare insprekerslijst. U kunt uw tekst tot 48 uur voor aanvang van de vergadering naar de commissie mailen, secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl. Let op: u stuurt uw aanmelding dan wel tekst uiterlijk op maandag 17 januari voor 13:30 uur in. 

Inspreken? Hiertoe zijn drie mogelijkheden:

1. Als je wilt inspreken bij de Raadscommissie RO: meld je dan uiterlijk  op maandagochtend 17 januari as aan via het formulier op de website van de gemeente aan.

2. Als je niet wilt inspreken kun je ook je tekst vooraf mailen naar secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl.

3. Als laatste kun je ook een email sturen naar MailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl, dan mail je rechtstreeks naar de leden van de Raadscommissie RO

Inspreken is één van de manieren om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Zie voor andere manieren de pagina invloed.

De Bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend, heeft meerdere malen ingesproken en zal ook nu weer contact opnemen met de raadscommissie RO.

Update en oproep – Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

UPDATE: Zitting n.a.v. de vaststelling van het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

26 oktober 2021 vond de zitting plaats bij de Raad van State over het beroep van de bewonersvereniging tegen het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

De bewonersvereniging heeft zienswijzen en beroepschriften ingediend tegen de vaststelling van twee bestemmingsplannen elders op de Zuidas, namelijk Vivaldi, Kavel 13 en Ravel. Die twee bestemmingsplannen lopen vooruit op de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas uit 2018. Met het beroep tegen die twee bestemmingsplannen beoogt de bewonersvereniging onder meer dat de drie grootschalige voorzieningen die de Gemeente nu op Kop Zuidas wil realiseren, op Vivaldi, Kavel 13 of Ravel worden bestemd. 

Op 1 december 2021 was de uitspraak voor Vivaldi, Kavel 13. Belangrijkste uitkomsten voor de buurt zijn:

  1. De Gemeente voerde aan dat we niet ontvankelijk zouden zijn en geen procesbelang zouden hebben, wij vonden dat wel. De Raad van State was het met ons eens.
  2. De Gemeente vroeg de Raad van State om vereenvoudigde afwikkeling en samenvoeging van de procedures. Wij wilden dat niet. De Raad van State ging met ons mee.
  3. De Raad van State heeft helaas ook geoordeeld dat de Gemeente Vivaldi, Kavel 13 in redelijkheid niet heeft hoeven aanmerken als in het bijzonder geschikt voor de vestiging van de drie grootschalige voorzieningen. Belangrijkste reden is dat Vivaldi, Kavel 13 volgens de Raad van State primair dient als kantorenlocatie en de Gemeenteraad de drie grootschalige voorzieningen en in het bijzonder de woonzorgvoorziening in een woongebied wil laten landen.

Wij zijn nog in afwachting van een zittingsdatum voor Ravel, een woonbuurt, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

OPROEP: In de zomer is de mogelijkheid geopend om een zienswijze in te dienen tegen de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas en hebben meerdere bewoners dat ook gedaan. De zienswijze die namens de buurtvereniging is ingediend vind je hier. De volgende stap is een beantwoording door de Gemeente van de verschillende zienswijzen en vaststelling door de Gemeenteraad. Daarna staat beroep open.

  1. Naar verwachting zal de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) op 15 december 2021 vergaderen over de herziening. Wij zullen dit nauwlettend volgen en u updaten zodra er actie is vereist. Als de herziening inderdaad ongewijzigd geagendeerd wordt, roepen we u allen op om in actie te komen en van u te laten horen. U kunt inspreken tijdens de digitale vergadering (u heeft dan 3 minuten de tijd) of u kunt in een paar woorden een e-mail sturen naar de Raadscommissie. Het is van belang dat de buurt zijn mening geeft. De bewonersvereniging zal dat ook doen, maar het helpt enorm als u dit individueel doet. Houd deze website en uw bewoners-appgroepen in de gaten voor updates hieromtrent. Alvast bedankt.
  2. Als u zelf een zienswijze heeft ingediend en die met ons wil delen, horen wij graag. Dit kan ons helpen in een eventuele juridische beroepsprocedure.