Puccini methode

Award voor de Puccinimethode: esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld

Vrijdag 6 april is de vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award uitgereikt aan de gemeente Amsterdam. De gemeente kreeg deze award voor de ‘Puccinimethode’ voor de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.

Is het bestemming plan Kop Zuidas wordt geregeld verwezen naar deze methode, maar de Puccinimethode, wat is dat eigenlijk? Je leest er alles over op deze link: De Puccini methode

 

Algemene ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering:

Woensdag 25 april 2018, 20.00 uur

Old School, Gaasterlandstraat 3-5

 

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Opening, mededelingen
 •  Over de ontwikkelingen in de buurt:
  – Jouke Eppenga en Bart van Eijk, bureau Zuidas
  – Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt
 •  Samenvatting ledenvergadering 2017
 • Verantwoording bestuur 2017: algemeen en financieel
 • Bestuurswisseling
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

 

Afwijzing bezwaar bewonersvereniging tegen hoogte Suit Supply Kavel C2

Ingescande reactie van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam met afwijzing van het bezwaar door de bewonersvereniging gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning aan Suit Supply (Kavel C2).

brief Omgevingsdienst 11mei17

nota v beantw 11mei17

nota v beantw 11mei17pag2

Omgevingsvergunning kavel C2 pag 3

Het ingezonden bezwaar van de bewonersvereniging is te vinden in een eerder bericht.

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning Suit Supply (Kavel C2)

Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’
Secretariaat Oldambtstraat 8
1079 PT Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Regiebureau
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 20 maart 2017

Zienswijze

Betreft: Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam

Geachte Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

De bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’ maakt bij deze bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam, door uw College.

Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen af te wijken van het vigerende bestemmingsplan (dd 05-18-2010).
De bewonersvereniging heeft bij de vaststelling van dit bestemmingsplan veel nadruk gelegd op de bouwvoorwaarden, o.a. op de bouwhoogte. De gekozen bouwhoogte was bedoeld om de woonkwaliteit van de bewoners te beschermen en is in alle nieuwe gebouwen op de Kop Zuidas gerespecteerd. Ook in stedebouwkundig opzicht is hiervoor gekozen.
Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen deze bouwvoorwaarden uit het bestaande plan te tillen met enorme overschrijdingen tot gevolg. Het betreft o.a. een bouwhoogte van 58 m, dat is een overschrijding van 31 meter waar een maximale hoogte van 27 meter is toegestaan. De overschrijding is zodanig dat de vraag rijst wat de waarde van een bestemmingsplan is.
Uitvoering van deze plannen zou voor de bewoners van zowel de Veluwebuurt als van Kop Zuidas (Square en Rivers) een grote aantasting van hun woongenot (bezonning, windhinder en visuele kwaliteit) betekenen.
Gaarne willen wij onze bezwaren nader uiteenzetten en toelichten.

Hoogachtend,

H.C. Dijkman, voorzitter                            M.C. ten Holt, bestuurslid Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’