Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

Bureau Zuidas is voornemens een herziening op het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018 te publiceren.

De Bewonersvereniging is destijds nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan. Een van de speerpunten van de inbreng van de Bewonersvereniging was, gelet op de al vele grootschalige voorzieningen in het gebied zoals Suit Supply, de synagoge, Motel One en Flow, om verder louter kleinschalige voorzieningen te realiseren.

In het vigerende bestemmingsplan heeft dat geresulteerd in opname van een maximum van 250 m2 per vestiging voor maatschappelijke voorzieningen. 

De concept herziening die nu voorligt betreft een wijziging om drie grootschalige voorzieningen te realiseren: 

 • een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen van 1.200 m2; 
 • een buurtgezondheidscentrum van 1.000 m2; en 
 • een broedplaats van 1.000 m2.

De concept herziening kunt u hier vinden, onder agendapunt 5c. 

De Bewonersvereniging volgt de ontwikkelingen en heeft enkele acties ondernomen. Hierdoor vindt u een overzicht: 

 • op 5 november j.l. ontvingen leden van het bestuur bijgaande brief met vraag en antwoorden van Bureau Zuidas met een uitnodiging voor een virtuele informatiebijeenkomst over de voorgenomen 24-uursopvang. De brief kunt u hier lezen;
 • op 24 november j.l. nam de Bewonersvereniging deel aan de informatiebijeenkomst; 
 • op 1 december j.l.  heeft de Bewonersvereniging een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) gestuurd naar Stadsdeelkantoor Zuid, de Gemeenteraad en het College van B&W. Deze vindt u hier. Op 9 februari j.l. ontving de Bewonersvereniging het besluit op het verzoek met de daarbij behorende documenten. Gezien de grootte van deze documenten, zijn deze niet op de website van de Bewonersvereniging te raadplegen, maar kunt u die vinden onder “13 Wob-besluit Kop Zuidas II (09-02-2021), te vinden op het archief van Amsterdam ;
 • op 2 december j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid; 
 • op 8 december j.l. heeft de Bewonersvereniging tijdens een regulier/periodiek overleg met Bureau Zuidas afgesproken een afspraak te maken met de Volksbond (thans Per Mens genaamd), volgens de Gemeente de beoogde exploitant van de 24-uursopvang, en Bureau Zuidas; 
 • op 11 januari j.l. stuurde de Bewonersvereniging haar voorlopige standpunt t.a.v. de herziening aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de Gemeenteraad. Dit standpunt kunt u hier vinden; 
 • op 13 januari j.l. sprak de Bewonersvereniging in op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 1 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging een geüpdatete versie van het standpunt aan de Raadscommissie RO gestuurd, welke u hier kunt vinden; 
 • op 2 februari heeft de Bewonersvereniging een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Ravel en een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13. In het kort vraagt de Bewonersvereniging hierin om de drie grootschalige voorzieningen te realiseren op Ravel en/of Vivaldi; 
 • op 3 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 5 februari heeft de Bewonersvereniging een afspraak aangevraagd met wethouder Everhardt tot wiens portefeuille de herziening behoort; 
 • op 22 februari heeft de Bewonersvereniging een overleg gehad met Bureau Zuidas en Per Mens; 
 • op 16 april heeft zij een afspraak met de heer Everhardt. 

De Bewonersvereniging wacht nu op een inhoudelijke reactie op de twee zienswijzen die zij heeft ingediend en laatstgenoemde afspraak. Zij zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Erfpacht Informatieavond – Grote opkomst

De informatie avond van 9 juli jongstleden over de erfpacht was een goede en goed bezochte avond.

Het is eens te meer duidelijk geworden dat het moeilijke materie is en zaak is u goed te informeren om een goede afweging te kunnen maken.

Bij deze de presentatie van de avond, gegeven door Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA).

Was u er niet bij en wil u graag meer informatie over het onderwerp, neem dan gerust contact op met Koen de Lange mail: erfpachtclaim@cortendegeer.nl tel: 06-21521358

Erfpacht – Informatieavond 9 Juli

De gemeente wijzigt het erfpachtsysteem van koopwoningen en woningeigenaren kunnen nu overstappen naar ‘eeuwigdurende erfpacht’. Huiseigenaren moeten deze belangrijke keuze nog dit jaar maken.

Omdat het voor bijna iedereen nogal ingewikkelde materie is en het niet in alle gevallen voordelig is om over te stappen is het belangrijk om u goed voor te bereiden en te laten informeren.

Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil u helpen bij deze moeilijke keuze en gaat ook in op individuele cases.

Wanneer: Dinsdag 9 juli van 19u45 tot 22u00

Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Pres. Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Wil u er graag bij zijn? Meldt u dan aan via deze link

Dinsdag 18 juni – Denk mee over het opknappen pleintje Stichtstraat

De gemeente heeft vanuit de buurt signalen gekregen dat het speeltuintje aan de Stichtstraat een opknapbeurt verdient.

Op dinsdag 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur staan de gebiedsmakelaar, de beheerder en een ontwerper in het speeltuintje aan de Stichtstraat om ideeën te verzamelen die het pleintje aantrekkelijker kunnen maken. De Gemeente kijkt vervolgens welke mogelijkheden er zijn om die ideeën uit te voeren.

Kom langs en denk mee over het opknappen van het pleintje!

Kop Zuidas – Update werkzaamheden

Update werkzaamheden Kop zuidas – Presentatie algemene ledenvergadering 2019 Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Jouke Eppenga – projectmanager Kop Zuidas

Agenda

 1.  Bestemmingsplan
 2. Overzicht bouwkavels Kop Zuidas
 3. Inrichting openbare ruimte
 4. Vragen?

1.Bestemmingsplan

2.Overzicht Bouwkavels

Kavel G2: Zuidoever – Cordaan / 53 zorgwoningen / Oplevering: najaar 2019 / Aannemer: De Nijs
Kavel G1: Sud – COD/ 45 koopwoningen en commerciële voorzieningen / Oplevering: Begin 2020 /
Aannemer: Slokker
Kavel C2: Suitsupply – Suitsupply / Kantoor, Winkel, Coffeecorner / Oplevering: Medio 2020 /
Aannemer: JP van Eesteren
Kavel J: Crossover – AM / Kantoor, Woningen, Voorzieningen / Uitvoering: 2020-2021 / Aannemer: onbekend

3.Inrichting openbare ruimte

 • Gefaseerde aanleg, volgend op bouwkavels.
 • Gefaseerd ontwerpen van de verschillende deelgebieden
 • Ontwerp plein

Fasering:

2019
2020

Algemene ledenvergadering 2019 – Uitnodiging

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering op:

Woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur in De Wereldboom (ingang Peelstraat 171 )

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Aanvang: 20u00
 • Opening, mededelingen
 • Introductie van het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom door de schoolleiding
 • Kennismaking met en ontwikkelingen rond de RAI door stafleden van de RAI
 •  De ontwikkelingen in de buurt: Kop Zuidas, parkeren, overlast etc. door Jouke Eppenga, bureau Zuidas en Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt

Korte pauze

 •  Samenvatting ledenvergadering 2018 (zie eerder bericht)
 • Verantwoording bestuur 2018: algemeen en financieel
 • Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Nog geen lid? Wordt het dan nu! Mail naar demirandabuurt@hotmail.com en stort €10 op NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, onder vermelding van uw straat en huisnummer.

U bent van harte welkom!

Torendael – Nieuws

Activiteiten voor buurtbewoners in Torendael

Het ouderencentrum Torendael, onderdeel van de Vivium Groep, heeft grootse plannen om de buurtbewoners meer te betrekken bij de activiteiten in haar gebouw.

Zo wordt het centrale restaurant op de benedenverdieping omgetoverd tot een theaterruimte, grenzend aan de Tuinzaal.

Het café aan de Zuidelijke Wandelweg krijgt een make-over en wordt een Grand Café met een fraai terras op het zuiden.

Volgens de planning zou dit allemaal eind 2019 gereed zijn.

Als activiteiten in het gebouw, denkt men aan kleine theatervoorstellingen, concerten en clubbijeenkomsten. Zo is er nu al een schaakclub.

Voor de nieuwe activiteiten en dagelijkse activiteiten in het huis wordt gezocht naar extra vrijwilligers. U kunt ook Vrienden van Vivium/Torendael worden. Extra donaties zijn altijd welkom. 

Meer informatie: 035-6924587 of, beter, gewoon even binnen stappen.