Bestemmingsplan Kop Zuidas

Bericht van Jouke Eppenga, projectleider Kop Zuidas.

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas.

Bij de Kop Zuidas-gesprekken (in februari en maart) en de openbare informatiebijeenkomst (in september) hebben velen van u uw belangen hierbij kenbaar gemaakt. Nogmaals dank daarvoor.

We hebben geprobeerd de verschillende belangen zo goed mogelijk af te wegen en te vertalen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Recent heeft het College van B&W het bestemmingsplan vrijgegeven om ter visie te leggen.

Dit besluit is via de gebruikelijke media gepubliceerd, maar wellicht heeft dit u niet bereikt. Via deze mail breng ik u er daarom graag ook persoonlijk van op de hoogte.

U kunt het plan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.K1701BPGST-OW01.

Ook ligt een exemplaar ter inzage op deze twee locaties:

Indien u een schriftelijke zienswijze wenst in te dienen, dan kan dat tot en met 9 mei 2018.

U kunt deze richten aan: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Een digitale kopie kunt u sturen naar j.eppenga@amsterdam.nl

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jouke Eppenga
Zuidas

Gemeente Amsterdam

J.Eppenga@amsterdam.nl
twitter.com/zuidasamsterdam

Het Amsterdams bestuur in wording iets meegeven? Dat kan!

Woont of werkt u in Amsterdam en wilt u het stadsbestuur in wording iets meegeven? Dat kan op dinsdagavond 24 april op vier plekken in de stad.

De partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen op dit moment over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Ze willen de Amsterdammers de gelegenheid geven om ze iets mee te geven. Dat kan een plan of een idee zijn, maar ook iets dat u de partijen op het hart wilt drukken.

Open inspraak

Dinsdag 24 april is er van 19.30 tot 22.00 uur op vier plekken in de stad een ‘open inspraak’. Op elke locatie is een vertegenwoordiging van een of meer van de vier partijen aanwezig. Er kunnen maximaal 50 mensen per locatie deelnemen.

De locaties zijn:

 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam
 • Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
 • Het Sieraad, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam
 • Het Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Inschrijven

U kunt zich opgeven door u online in te schrijven

Nadat de Amsterdammers op 24 april aan het woord geweest zijn, praten de vier partijen verder over het beleid van de komende vier jaar.

Puccini methode

Award voor de Puccinimethode: esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld

Vrijdag 6 april is de vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award uitgereikt aan de gemeente Amsterdam. De gemeente kreeg deze award voor de ‘Puccinimethode’ voor de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.

Is het bestemming plan Kop Zuidas wordt geregeld verwezen naar deze methode, maar de Puccinimethode, wat is dat eigenlijk? Je leest er alles over op deze link: De Puccini methode

 

Algemene ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering:

Woensdag 25 april 2018, 20.00 uur

Old School, Gaasterlandstraat 3-5

 

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Opening, mededelingen
 •  Over de ontwikkelingen in de buurt:
  – Jouke Eppenga en Bart van Eijk, bureau Zuidas
  – Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt
 •  Samenvatting ledenvergadering 2017
 • Verantwoording bestuur 2017: algemeen en financieel
 • Bestuurswisseling
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

 

Afwijzing bezwaar bewonersvereniging tegen hoogte Suit Supply Kavel C2

Ingescande reactie van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam met afwijzing van het bezwaar door de bewonersvereniging gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning aan Suit Supply (Kavel C2).

brief Omgevingsdienst 11mei17

nota v beantw 11mei17

nota v beantw 11mei17pag2

Omgevingsvergunning kavel C2 pag 3

Het ingezonden bezwaar van de bewonersvereniging is te vinden in een eerder bericht.

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning Suit Supply (Kavel C2)

Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’
Secretariaat Oldambtstraat 8
1079 PT Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Regiebureau
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 20 maart 2017

Zienswijze

Betreft: Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam

Geachte Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

De bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’ maakt bij deze bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam, door uw College.

Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen af te wijken van het vigerende bestemmingsplan (dd 05-18-2010).
De bewonersvereniging heeft bij de vaststelling van dit bestemmingsplan veel nadruk gelegd op de bouwvoorwaarden, o.a. op de bouwhoogte. De gekozen bouwhoogte was bedoeld om de woonkwaliteit van de bewoners te beschermen en is in alle nieuwe gebouwen op de Kop Zuidas gerespecteerd. Ook in stedebouwkundig opzicht is hiervoor gekozen.
Met deze ontwerpbeschikking heeft u het voornemen deze bouwvoorwaarden uit het bestaande plan te tillen met enorme overschrijdingen tot gevolg. Het betreft o.a. een bouwhoogte van 58 m, dat is een overschrijding van 31 meter waar een maximale hoogte van 27 meter is toegestaan. De overschrijding is zodanig dat de vraag rijst wat de waarde van een bestemmingsplan is.
Uitvoering van deze plannen zou voor de bewoners van zowel de Veluwebuurt als van Kop Zuidas (Square en Rivers) een grote aantasting van hun woongenot (bezonning, windhinder en visuele kwaliteit) betekenen.
Gaarne willen wij onze bezwaren nader uiteenzetten en toelichten.

Hoogachtend,

H.C. Dijkman, voorzitter                            M.C. ten Holt, bestuurslid Bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’