Hoog aantal parkeerboetes

De laatste tijd zijn verschillende buurt bewoners geconfronteerd met parkeerboetes vanwege parkeren op de stoep en op de inritten van garages. Dit is jarenlang gedoogd maar zonder informatie vooraf omgezet naar bekeuren via de inzet van scanauto’s .

In juni van dit jaar heeft het bestuur van de bewonersvereniging aangegeven dat zij van mening is dat het fatsoenlijk ware geweest vooraf te melden dat er nieuw parkeerhandhavingsbeleid wordt ingevoerd. De ambtenaren in het overleg  brengen dit signaal hogerop.

Wij raden u als buurtbewoners aan bezwaar te maken tegen de boetes uitgedeeld voordat publicatie vanuit de gemeente heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft dat inmiddels wel in september/ oktober ruim gedaan. Ook adviseren wij bezwaar te maken tegen de vele boetes die achter elkaar zijn uitgegeven nog voordat je de eerste per post hebt ontvangen, waardoor je niet kon weten dat je iets fout deed.

Er is een precedent van een scooterrijder die 6 van de 8 ontvangen boetes kwijtgescholden kreeg, omdat hij niet wist dat hij niet onder het Rijksmuseum door mocht rijden. Lees meer hierover in dit artikel van Het Parool.

Lees hier het artikel in het Parool over de inzet van Scanauto’s bij bekeuren verkeerd geparkeerde auto’s.

 

Reactie van een buurtbewoner op bovenstaand bericht:“Beste, Ook ik ontving een parkeerboete a € 99 voor parkeren met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat. Al op 13 nov. 2017, bijna een jaar geleden. Uiteraard ben ik direct hiertegen in beroep gegaan. En heb toen ook veelvuldig contact met Hans de Boer gebiedsmakelaar hierover gehad. Beroep is afgewezen en sinds 2 juli loopt mijn beroep tegen de beslissing. Met uiteraard weer het argument erin dat dit al jarenlang gedoogbeleid is en als men daar van af wil dat dan de burger dan eerst wel een aankondiging daarvan moet krijgen. Moest voor het in beroep gaan wel al de € 99 betalen …

Ik las in uw artikel dat de gemeente in september/oktober heeft gecommuniceerd dat e.e.a. niet meer gedoogd zal worden. Ik heb niets gelezen in de media noch een brief hierover ontvangen.
(maar uiteraard zet ik mijn auto na het krijgen van die bon daar niet meer neer …)

Kunt u mij zeggen op welke wijze heeft de gemeente dit heeft gecommuniceerd?
Met vriendelijke groet,
 Bewoner Montferlandstraat”

Reactie van de Bewonersvereniging: “Waar we naar verwijzen, als we het hebben over de communicatie van de gemeente, gaat dat over de manier van beboeten door het maken van foto’s met de scanauto’s een het op afstand beoordelen van de foutparkeerder. Dat is zowel in de pers gekomen (Parool, At5, NOS) als op de website van Amsterdam en in hun nieuwsbrief.

De voorbije weken zijn er verschillende mensen die in 1 week tijd 7 bekeuringen gekregen hebben door de nieuwe manier van beboeten.

De gemeente heeft inderdaad niet gemeld dat het gedoogbeleid afgeschaft zou worden, wat wij zeker heel erg betreuren en met Hans de Boer al vele malen bespreken hebben.
Gedoogbeleid is echter een heel lastige discussie want het is niet echt beleid of een op papier vastgestelde regel… zoals je vast ook zelf ondervonden hebt. 
Wij wonen in de Oldambtstraat en hebben in juni 2018 ook een boete gekregen.
We stonden niet op de stoep (die is er immers niet in onze straat) en niet voor een parkeergarage, maar gewoon tegen ons huis. Ook ons beroep is afgewezen en wij gaan ook persoonlijk in hoger beroep.
Met vriendelijke groet, Bewonersvereniging De Mirandabuurt”

Verkamering – Brief aan B&W en leden Gemeenteraad Amsterdam

Zoals eerder vermeld, heeft de Bewonersvereniging inmiddels twee keer bezwaar gemaakt tegen het omzetten van “zelfstandige volwaardige woningen naar vier onzelfstandige wooneenheden” in onze buurt, het zogenaamde verkameren. Het bezwaar tegen de aanvraag in de Oldambtstraat is recent verworpen. Dat van de Graaflandstraat loopt nog.

Echter laten we het daar niet bij. We zijn ervan overtuigd dat de grootschalige verkamering in Amsterdam op de huidige wijze moet stoppen.

We hebben dan ook een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en naar de Burgemeester en wethouders van Amsterdam. Onze brief is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van de supplementagenda van de raad van 7/8 november 2018. – Wordt vervolgd.

De verstuurde brief met onze bezwaren, argumenten en suggesties ter verbetering van het beleid, kunt u hier inkijken.

Op 17 januari 2019 hebben we een reactie op onze brief ontvangen van de Wethouder van bouwen en wonen, Laurens Ivens. De brief kan u hier inkijken.

Het Hogelandplein

Het nieuw te creëren Hogelandplein wordt aangelegd aan de west kant van de Kop Zuidas. Over de aanleg van dit plein zijn in de loop van het jaar een tweetal openbare besprekingen geweest in Oldschool. Wij hebben nadrukkelijk ingebracht dat het een mooi levendig en veilig plein moet worden waarbij een met kleinschalige plint bedrijfjes en winkels een natuurlijk toezicht en belang wordt gecreëerd. In het bestemmingsplan is daarom een maximale grootte voor deze commerciële eenheden van 250m2 opgenomen.

Nu lijkt het erop dat de uitgegeven plintkaart grotere units mogelijk maakt waardoor de kans bestaat dat toch anonieme grootbedrijven erin trekken. Wij hebben navraag gedaan bij Bureau Zuidas. Zonodig zoeken we het hogerop. Ook hebben we om een derde bijeenkomst over de inrichting van het plein gevraagd en duidelijk gemaakt dat het over plein én plinten moet gaan. Zodra we meer weten, is het te lezen op deze website.

Impressie Hogelandplein

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam geopend

De nieuwe basisschool, een alles-in-1 school, aan De Peelstraat is eind oktober in gebruik genomen.

Wij hebben vooraf constructief met de school overleg gehad en zullen dat voortzetten. De school heeft aangegeven graag problemen die worden ondervonden in open overleg met elkaar te bespreken. De school wil graag een goede buur zijn.

Wij feliciteren de school met de opening.

We blijven in contact op met de school om de wederzijds ervaringen, waaronder de verkeersafwikkeling, te bespreken.

Buurtschouw

Op 18 juli heeft de Bewonersvereniging met diverse ambtenaren een buurtschouw gehouden. Dit heeft geresulteerd in een lijst van twintig aandachtspunten.

Belangrijk: ziet u een misstand zoals losse tegels, verzakkingen, verkeerd neergezet vuilnis, scheve of kapotte lantaarnpalen , geef dat door met foto via de app “Verbeter de Buurt” of bel 1420! Handig is het nummer van de lantarenpaal en vuilniscontainer te vermelden bij je melding. Gemelde misstanden worden binnen 48u opgepakt door de gemeente. Onze ervaring is positief hierover.

Punten die onder andere verder opgepakt of onderzocht worden zijn:

  • Inrijverbod zware vrachtwagens in de hele buurt (vrijstelling bestemmingsverkeer eenvoudig op aanvraag)
  • Verduidelijken fietspad Zuidelijke Wandelweg en handhaving paaltjes die autoverkeer op fietspaden belemmeren.
  • Fietsnietjes Zuidelijke Wandelweg om de chaos aan fietsen op de grasstrook op te lossen.
  • Splitsen parkeervergunningengebied Rivierenbuurt en de Pijp.
  • Zoeken naar nieuwe parkeerplekken, mede ter compensatie van het weghalen van bestaande plekken en aangescherpt parkeerbeleid.
  • Opknappen en veilig maken speeltuintje Baroniepad. Hiervoor is budget beschikbaar.

Herziening Bestemmingsplan Kop Zuidas 2018

Het bestemmingsplan Kop Zuidas is door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van onze ingebrachte visie (hier na te lezen) en vooraf gevoerde overleg met bureau Zuidas, heeft het bestuur geconcludeerd dat er een goede basis is voor het ontstaan van een mooi nieuw deel van onze buurt. Natuurlijk blijven we scherp en houden we bij de uitvoering de vinger aan de pols. Voor het merendeel wordt er vanuit een gedeelde visie gewerkt. De lijnen naar bureau Zuidas zijn kort. Dus heeft u vragen of suggesties, neem dan zeker contact met ons op.

  • De reactie van Bureau Zuidas op de ingebrachte zienswijze leest u hier.
  • De officiële terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas 2018 in de Staatscourant leest u hier.