Overzicht activiteiten 2017/ 2018

Bij deze een kort overzicht van de activiteiten van de bewonersvereniging in 2017 en eerste helft 2018

Ontwikkelingen in de buurt

 • Het bestuur heeft een eerste contact gelegd met onze nieuwe buren in Kop Zuidas. We gaan hen informeren over onze activiteiten. Wij streven naar samenwerking, ook om sterker te staan bij gezamenlijke belangen. Het ‘samen sterk’ kan zeer nuttig zijn in de relaties met de gemeente en Bureau Zuidas.
 • Het bestuur is, samen met bewoners, in gesprek met de directie van de nieuwe basisschool: Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam, voor ca 500 kinderen. Gelegen tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Peulstraat. De school start in het komende schooljaar. Alles onder één dak: voor kinderen van 0 tot 13 jaar, incl voor- en naschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het overleg heeft oa geleid tot het deels vergroenen van het dak naast zonnepanelen.
 • Met de synagoge is gesproken over parkeeroverlast tijdens de kerkelijke activiteiten. Gewezen is op de parkeerplekken bij het zwembad en in de nog te bouwen parkeergarages van de kantoren langs de A10. De medewerkers van de Synagoge zijn graag bereid tot medewerking. Maar de problemen zijn hardnekkig.

In gesprek met Gemeente

Met de gemeente voert het bestuur regelmatig overleg voor een betere verkeerscirculatie in de buurt. Veel buurtklachten betreffen de verkeersdrukte aan het eind van de Betuwestraat.

 • De eerste resultaten zijn: 30 km borden en/of 30 km teksten op toegangswegen, verkeersdrempels, een ‘oortje’ aan het wandelpad bij de Stichtstraat tbv ambulances etc.
 • Over mogelijkheden om verbodsborden voor vrachtverkeer te plaatsen wordt nu nagedacht.
 • De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden tot extra parkeerplekken in de buurt.
 • Op ons verzoek wordt nu ook gezocht naar een oplossing voor het gebrek aan fietsparkeerplaatsen aan de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwe woningen. Bakfietsen vragen speciale aandacht.

Ontwikkelingen Kop Zuidas

 • Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het Kop Zuidasgebied. Bureau Zuidas heeft buurtgesprekken georganiseerd over plannen voor dit gebied. Het bestuur was aanwezig en heeft een inhoudelijke inspraakreactie gegeven op het concept. Een aantal van onze wensen en ideeën zijn gehonoreerd in de uitwerking van het tweede plan: ter versterking van het groene en rustige karakter van de buurt hebben we gepleit voor behoud van het Wilgenlaantje. In de plannen is dit nu verwerkt tot een Wilgenparkstrook. Ons pleidooi voor meer groen en duurzaamheid op andere plekken in het plan is is terug te zien in o.a. groene daken, watervertragende groenstroken en groen in de straten en binnengebieden. Dit nieuwe bestemmingsplan voor Kop Zuidas zal in maart/april gereed zijn voor inspraak.
 • In het nieuwe bestemmingsplan zien we een verschuiving van werken naar wonen. En al het parkeren is in principe onder de gebouwen. Dit is gemeentelijk beleid.
 • Naast Motel One komt het hoofdkantoor van SuitSupply, de grond wordt nu bouwrijp gemaakt. De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit pand. Dit is helaas niet gehonoreerd.
 • Tegenover Happy Italy komt een stadsplein: het Hogelandplein. Belangstellenden en de bewonersvereniging zijn/worden betrokken bij de inrichting van het plein: veel groen, water, bomen tegen de wind, speelmogelijkheden, bankjes e.d.
 • Tussen het Hogelandplein en de bestaande nieuwbouw start maart/april/mei de bouw van twee nieuwe complexen: een vestiging van Cordaan voor dementerende ouderen en een appartementengebouw genaamd SUD (bekijk hier het 360 filmpje ). In de plint komen kleinschalige buurtgerichte voorzieningen, o.a. horeca. Beide gebouwen zijn gereed over 1,5 a 2 jaar.

Ziet of hoort u van ontwikkelingen in de buurt die ook voor uw medebewoners interessant kunnen zijn? Laat het ons weten.

Bestemmingsplan Kop Zuidas

Bericht van Jouke Eppenga, projectleider Kop Zuidas.

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas.

Bij de Kop Zuidas-gesprekken (in februari en maart) en de openbare informatiebijeenkomst (in september) hebben velen van u uw belangen hierbij kenbaar gemaakt. Nogmaals dank daarvoor.

We hebben geprobeerd de verschillende belangen zo goed mogelijk af te wegen en te vertalen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Recent heeft het College van B&W het bestemmingsplan vrijgegeven om ter visie te leggen.

Dit besluit is via de gebruikelijke media gepubliceerd, maar wellicht heeft dit u niet bereikt. Via deze mail breng ik u er daarom graag ook persoonlijk van op de hoogte.

U kunt het plan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.K1701BPGST-OW01.

Ook ligt een exemplaar ter inzage op deze twee locaties:

Indien u een schriftelijke zienswijze wenst in te dienen, dan kan dat tot en met 9 mei 2018.

U kunt deze richten aan: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Een digitale kopie kunt u sturen naar j.eppenga@amsterdam.nl

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jouke Eppenga
Zuidas

Gemeente Amsterdam

J.Eppenga@amsterdam.nl
twitter.com/zuidasamsterdam

Het Amsterdams bestuur in wording iets meegeven? Dat kan!

Woont of werkt u in Amsterdam en wilt u het stadsbestuur in wording iets meegeven? Dat kan op dinsdagavond 24 april op vier plekken in de stad.

De partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen op dit moment over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Ze willen de Amsterdammers de gelegenheid geven om ze iets mee te geven. Dat kan een plan of een idee zijn, maar ook iets dat u de partijen op het hart wilt drukken.

Open inspraak

Dinsdag 24 april is er van 19.30 tot 22.00 uur op vier plekken in de stad een ‘open inspraak’. Op elke locatie is een vertegenwoordiging van een of meer van de vier partijen aanwezig. Er kunnen maximaal 50 mensen per locatie deelnemen.

De locaties zijn:

 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam
 • Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
 • Het Sieraad, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam
 • Het Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Inschrijven

U kunt zich opgeven door u online in te schrijven

Nadat de Amsterdammers op 24 april aan het woord geweest zijn, praten de vier partijen verder over het beleid van de komende vier jaar.

Puccini methode

Award voor de Puccinimethode: esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld

Vrijdag 6 april is de vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award uitgereikt aan de gemeente Amsterdam. De gemeente kreeg deze award voor de ‘Puccinimethode’ voor de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.

Is het bestemming plan Kop Zuidas wordt geregeld verwezen naar deze methode, maar de Puccinimethode, wat is dat eigenlijk? Je leest er alles over op deze link: De Puccini methode

 

Algemene ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering:

Woensdag 25 april 2018, 20.00 uur

Old School, Gaasterlandstraat 3-5

 

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Opening, mededelingen
 •  Over de ontwikkelingen in de buurt:
  – Jouke Eppenga en Bart van Eijk, bureau Zuidas
  – Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt
 •  Samenvatting ledenvergadering 2017
 • Verantwoording bestuur 2017: algemeen en financieel
 • Bestuurswisseling
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting