Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

Bureau Zuidas is voornemens een herziening op het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018 te publiceren.

De Bewonersvereniging is destijds nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan. Een van de speerpunten van de inbreng van de Bewonersvereniging was, gelet op de al vele grootschalige voorzieningen in het gebied zoals Suit Supply, de synagoge, Motel One en Flow, om verder louter kleinschalige voorzieningen te realiseren.

In het vigerende bestemmingsplan heeft dat geresulteerd in opname van een maximum van 250 m2 per vestiging voor maatschappelijke voorzieningen. 

De concept herziening die nu voorligt betreft een wijziging om drie grootschalige voorzieningen te realiseren: 

 • een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen van 1.200 m2; 
 • een buurtgezondheidscentrum van 1.000 m2; en 
 • een broedplaats van 1.000 m2.

De concept herziening kunt u hier vinden, onder agendapunt 5c. 

De Bewonersvereniging volgt de ontwikkelingen en heeft enkele acties ondernomen. Hierdoor vindt u een overzicht: 

 • op 5 november j.l. ontvingen leden van het bestuur bijgaande brief met vraag en antwoorden van Bureau Zuidas met een uitnodiging voor een virtuele informatiebijeenkomst over de voorgenomen 24-uursopvang. De brief kunt u hier lezen;
 • op 24 november j.l. nam de Bewonersvereniging deel aan de informatiebijeenkomst; 
 • op 1 december j.l.  heeft de Bewonersvereniging een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) gestuurd naar Stadsdeelkantoor Zuid, de Gemeenteraad en het College van B&W. Deze vindt u hier. Op 9 februari j.l. ontving de Bewonersvereniging het besluit op het verzoek met de daarbij behorende documenten. Gezien de grootte van deze documenten, zijn deze niet op de website van de Bewonersvereniging te raadplegen, maar kunt u die vinden onder “13 Wob-besluit Kop Zuidas II (09-02-2021), te vinden op het archief van Amsterdam ;
 • op 2 december j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid; 
 • op 8 december j.l. heeft de Bewonersvereniging tijdens een regulier/periodiek overleg met Bureau Zuidas afgesproken een afspraak te maken met de Volksbond (thans Per Mens genaamd), volgens de Gemeente de beoogde exploitant van de 24-uursopvang, en Bureau Zuidas; 
 • op 11 januari j.l. stuurde de Bewonersvereniging haar voorlopige standpunt t.a.v. de herziening aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de Gemeenteraad. Dit standpunt kunt u hier vinden; 
 • op 13 januari j.l. sprak de Bewonersvereniging in op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 1 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging een geüpdatete versie van het standpunt aan de Raadscommissie RO gestuurd, welke u hier kunt vinden; 
 • op 2 februari heeft de Bewonersvereniging een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Ravel en een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13. In het kort vraagt de Bewonersvereniging hierin om de drie grootschalige voorzieningen te realiseren op Ravel en/of Vivaldi; 
 • op 3 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 5 februari heeft de Bewonersvereniging een afspraak aangevraagd met wethouder Everhardt tot wiens portefeuille de herziening behoort; 
 • op 22 februari heeft de Bewonersvereniging een overleg gehad met Bureau Zuidas en Per Mens; 
 • op 16 april heeft zij een afspraak met de heer Everhardt. 

De Bewonersvereniging wacht nu op een inhoudelijke reactie op de twee zienswijzen die zij heeft ingediend en laatstgenoemde afspraak. Zij zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.